ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 758                10 май 2014  година                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ – ми състав, в закрито заседание на десети май, две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                                                Съдия: Златина Бъчварова

 Секретар Галина Дразова                                                                                                                             

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

административно дело номер 696 по описа за  2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/

          Образувано е по жалба на С.Х.Д. *** против Заповед №РД16-089 от 14.03.2014 година на директора на РДГ- Бургас, с която е наредено да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на вещи, отнети с наказателни постановления в полза на държавата и животни - средство на нарушение по Закона за горите и са посочени условията за провеждане на търга, в частта, относно  един брой кобила, червена, с бяло петно на челото.

При извършена служебна проверка по допустимостта на жалбата, съдът констатира следното:

На първо място, жалбоподателят оспорва Заповед №РД16-089 от 14.03.2014 година на директора на РДГ- Бургас, в частта касаеща червена кобила, с бяло петно на челото, която не е годен за оспорване административен акт, съобразно специалната Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, издадена от министъра на финансите, обн. ДВ, бр.109 от 21.11.1997 година /Наредба №7/.

 

 

 

 

   С тази наредба се определят условията и редът за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, чрез търг с тайно или явно наддаване, стопанисвани от областните управители и ведомствата по смисъла на Закона за държавната собственост и Правилника за неговото прилагане, като в чл.11, ал.1 от цитираната наредба се сочи, че за проведения търг комисията съставя тръжен протокол в 3 екземпляра - един екземпляр за тръжната комисия, един екземпляр за спечелилия търга и един екземпляр за касата на продавача, а в  7-дневен срок от датата на обявяване на резултатите участниците в търга могат да подадат жалба по реда на АПК за неспазване на условията и реда за неговото провеждане/л.11, ал.3 от Наредба №7/. Според правилото на чл.26 от същата наредба в 7-дневен срок от датата на търга участниците могат да подадат жалба по реда на АПК за неспазване на изискванията по неговата организация и провеждане.

От цитираните разпоредби се налага извода, че за да има право на жалба за оспорване реда и условията на провеждане на търга и изискванията по неговата организация и провеждане, жалбоподателят трябва да е бил участник в търга, каквото качество същият няма, видно от представения по делото Протокол от проведения на 25.03.2014 година търг.

Разпоредба за изричното оспорване на заповедта, с която е открит търга в специалната Наредба липсва.

По тези съображения, съдът приема, че така подадената жалба е насочена срещу акт, който не подлежи на съдебен контрол като за жалбоподателя липсва и правен интерес от настоящото оспорване, поради което е недопустима за разглеждане по същество.

  Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.1 и 4 АПК, Административен съд – Бургас, VІІІ-ми състав

 

          О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Х.Д. *** против Заповед №РД16-089 от 14.03.2014 година на директора на РДГ- Бургас, с която е наредено да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на вещи, отнети с наказателни постановления в полза на държавата и животни - средство на нарушение по Закона за горите и са посочени условията за провеждане на търга, в частта, с относно  един брой кобила, червена, с бяло петно на челото.

         ПРЕКРАТЯВА производството по административно  дело номер 696/2014 год. по описа на Административен съд - Бургас.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва с частна жалба в 7- седем дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                  

                                     СЪДИЯ: