ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                          дата 26 април 2011 год.                  град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,      ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 26 април 2011 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

         

    Секретар: …………………..

     Прокурор: …………………

                                        

 разгледа адм. дело № 696 по описа за 2011  година,

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.197 и сл., във вр. с чл.56, ал.4 от АПК и се разглежда в закрито заседание, съгласно нормата на чл.199 от АПК.

         Образувано е по жалба на В.В.К.-П. *** против Решение № БС-4-ПР/06.12.2010год. на Директора на РИОСВ – Бургас, с което е прекратена процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение  за изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлен имот № 07598.25. 394, на местност „Сая Амбеля”, землище гр.Бяла, общ.Бяла, обл.Варна.

         Жалбоподателят В.В.К.-П., в качество то си на възложител, оспорва издаденото решение, като счита мотивите на административния орган за прекратяване на производството, поради неизпълнение в срок на дадените указания за необоснован и незаконосъобразен. Твърди, че административния орган не е изпълнил задължението си съгласно разпоредбата на чл.30 АПК да уведоми заявителя за отстраняване на недостатъци в искането. Иска се отмяна на решението и връщане на преписката на административния орган за ново произнасяне.

         Съдът, след като прецени съдържащите се в административната преписка писмени доказателства, установи следното:

         Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна, засегната от действието на издадения административен акт и депозирана в предвидения от закона срок.

         Разгледана по същество, е основателна.

         Установява се от административната преписка, че процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлен имот № 07598.25.394, местност „Сая Амбеля”, землище гр. Бяла, общ.Бяла, обл. Варна, е започнала с внасяне в РИОСВ – Бургас на Уведомление с вх.№ 3834 от 06.07.2010год. подадено от  В.В.К. - П. *** (л.22 от делото). 

В отговор на уведомлението, с писмо изх.№ 3834/19.07.2010год. (л.20 от делото) на възложителя са дадени указания в срок до 21.08.2010 год. да представи допълнителна информация пред РИОСВ – Бургас, тъй като предоставената информация не съдържа необходимите реквизити, съгласно чл.4, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС. Като изискуема допълнителна информация, административния орган е посочил: ясно формулирано „инвестиционно предложение” в т.ч. резюме на предложението, описание на основните процеси, капацитет, уточняване броя на жилищните сгради, които ще се строят, информация за количеството и начина на третиране на отпадъчните води, за източник на питейна вода, природни ресурси предвидени за използване по време на строителството, отпадъци които се очакват да бъдат генерирани и предвиждания за тяхното третиране, както и информация дали конкретното инвестиционно предложение е във връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

С писмо изх.№ 3834/17.09.2009год. (л.6 от делото) жалбоподателят е представил исканата допълнителна информация в деловодството на РИОСВ – Бургас.

С Решение № БС-4-ПР/06.12.2010год. на Директора на РИОСВ – Бургас е прекратена процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействие върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение  за изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлен имот № 07598.25.394, на местност „Сая Амбеля”, землище гр.Бяла, общ.Бяла, обл.Варна. Административният орган е прекратил процедурата с  мотив, че е пропуснат срока за предоставяне на допълнителната информация, както и че представената информация по Приложение №2 от Наредбата и Уведомлението по чл.10, ал.1 от Наредбата на ОС, касаеща предназначението на сградите се разминава и не може да послужи за вземане на решение за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС.

Решението е незаконосъобразно.

Редът и условията за извършване на ОВОС са уредени в Глава Шеста от закона за опазване на околната среда  и в приетата на основание чл.101, ал.1 от с.з. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС).

Съгласно чл.5, ал.4 от НУРИОВОС при установени непълноти, пропуски и неточности в представената информация по чл. 4, ал. 3 компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изисква от възложителя да предостави допълнителна информация и/или да отстрани допуснатите неточности, като определя срок за това най-малко 7 дни, като съгл. ал.5 от същата разпоредба, в случай че не бъде предоставена допълнителна информация и/или неточности те не бъдат отстранени в определения срок по ал. 4, процедурата се прекратява.

Според настоящия състав на съда, визираният в чл.5, ал.4 от Наредбата срок за отстраняване на нередовностите, констатирани от административния орган в подаденото искане, е инструктивен такъв и е въведен с цел да се  дисциплинират страните в административното правоотношение. Допълнителен довод в тази насока е и факта, че след като на административния орган е дадена оперативна самостоятелност да преценява продължителността на срока във всеки един конкретен случай (с условието той да не бъде не по-малък от 7 дни), този срок цели осигуряване на ефективност, бързина и определяемост във времето на развитие на конкретното правоотношение. В този смисъл, дори и след изтичането му, отстраняването на които и да било нередовности по отношение на направеното искане, е правно валидно и следва да бъде зачетено.

Следва да се отбележи, че в представените от възложителя в изпълнение на указанията на административния орган допълнителната информация по Приложение №2 от Наредбата и Уведомлението по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (НУРИОСПППИППЦОЗЗ), съдът не открива съществено разминаване по отношение предназначението на сградите (посочено като мотив), което да не може да послужи на компетентния орган за вземане на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

В допълнителната информация е посочено, че инвестиционното предложение е за изграждане на три жилищни сгради, с общ брой на обитателите 30 човека, с предназначение за сезонно ползване, за собствени нужди в собствен поземлен имот 07598.25.394 по плана на ЖЗ ”Бяла река”, местността „Сая Амбеля”, землище на гр.Бяла, като жилищните сгради няма да се ползват със стопанска/търговска цел, за образуване на вилно селище/ зона, създаване на ваканционен комплекс или хотелски комплекс. В Уведомлението по чл.10 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ, като информация относно предмета на инвестиционното предложение изчерпателно са посочени отново гореописаните данни – изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване, с предназначение за собствени нужди, като жилищните  сгради няма да се ползват със стопанска/ търговска цел, за образуване на вилно селище/зона, създаване на ваканционен или хотелски комплекс. В този смисъл, соченото от административния орган като разминаване в информацията относно предназначението на сградите, съдът не констатира да е налице. 

Съгласно чл.10, ал.1 от възложителят на планове, програми, проекти или на инвестиционни предложения уведомява на най-ранен етап компетентния орган за своето намерение чрез уведомление на хартиен и електронен носител, което съдържа данни съгласно приложение № 1 (част А - за планове, програми и проекти, част Б - за инвестиционни предложения). В част Б от приложение №1, отнасяща се за инвестиционни предложения следва да се съдържа: 1.характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите; 2.актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, съдържащи списъци с координатите на точките, определящи границите на поземлените имоти…; 3.карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на обекта - предмет на инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др. - по преценка на възложителя.

В представеното заверено копие на административната преписка по издаване на оспорваното Решение № БС-4-ПР/06.12.2010г., съдът намира, че са налице всички изискуеми документи и административният орган необосновано е приел, че процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС следва да бъде прекратена.

Относно отбелязването, че представените документи са неподписани, съдът намира, че след като заявителят е контактувал нееднократно с администрацията и тази комуникация е била двустранна, обстоятелството че на даден етап той депозира или представя информация, която не е подписана, не следва да оставя съмнение от кого точно произхожда подадената информация и тя следва да се счита за валидно подадена, още повече че от самото придружително писмо, към което са приложени изискуемите документи е видно точно от кого изхождат те. Отделно от това, дори и неподписването на допълнително изисканата информация формално да сочи на неизпълнение на указанията на административния орган, за него не съществува никаква пречка да уведоми повторно заявителя за констатирания пропуск и документацията да бъде подписана.

Оспорваното решение следва да бъде отменено на посочените по-горе основания и административната преписка върната за ново произнасяне по същество, поради което и на основание чл.200 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОТМЕНЯ Решение №БС-4-ПР/06.12.2010год. на Директора на РИОСВ, гр.Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

         ВРЪЩА административната преписка на Директора на РИОСВ, гр.Бургас за разглеждане и произнасяне по същество на Уведомление вх.№ 3834 от 06.07.2010год. подадено от В.В.К. - П. ***.

 

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                      СЪДИЯ: