О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№948         27.04.2018 година,     гр.Бургас

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на двадесет и седми април две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                               Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 695/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Д.Г.Д. с ЕГН ********** против Заповед УРИ 304з-75 от 22.02.2018 г., издадена от началника на сектор „ОП“ при РУ Несебър, ОДМВР- Бургас. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 30.05.2018 г. от 10.10 часа.

По делото е постъпила молба с вх. № 4880/27.04.2018 г. от жалбоподателя Д.Г.Д., с която същият заявява, че оттегля оспорването и моли да бъде прекратено производството по делото.

Съдът, с оглед заявеното в писмена форма оттегляне на оспорването, намира, че са изпълнени процесуалните изисквания на чл. 155, ал.1 и ал.3 АПК. Оспорващият разполага с възможността да оттегли оспорването във всяко положение на делото. С депозираната молба съдът се десезира от разглеждания спор, поради което оспорването следва да се остави без разглеждане, а производството по образуваното дело- да се прекрати.

Мотивиран от горното, на основание чл. 159, т.8 АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.Д. с ЕГН ********** против Заповед УРИ 304з-75 от 22.02.2018 г., издадена от началника на сектор „ОП“ при РУ Несебър, ОДМВР- Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 695/2018 г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

                                                        СЪДИЯ: