ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 19.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На деветнадесети  октомври                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА А.

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 695 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 12.05 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.С.С. не се явява, редовно уведомен. За него - адвокат Д..

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП” Бургас се явява юрисконсулт М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Адвокат Д.: Доказателства няма да сочим и моля да се приключи събирането на доказателства и да пристъпите към разглеждане по същество.

Юрисконсулт М.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Д.: Уважаема госпожо съдия, в хода на настоящото производство бе доказано по несъмнен начин липсата на предпоставките по чл. 19, ал.1 от ДОПК за ангажиране на имуществена отговорност на моя клиент. Доказано бе, че до момента публичния изпълнител е извършил едно единствено действие, а именно да образува изпълнително дело, а именно изпълнително дело на „ИС груп“ ЕООД. От образуването на това изпълнително дело не са предприети никакви други действия за събиране на вземането, въпреки че бе установено, че дружеството разполага с нематериални и материални активи, а именно вземания, като едно от вземанията е невнесен капитал. Доказано бе също така, че към момента, към датата на подаване на всяка една от справките-декларации по ЗДДС дружеството не е разполагало с никакви ДМА, машини, съоръжения, недвижим имот, МПС и други. Единствените активи на дружеството и към този момент и към настоящия момент са били взимания по търговски сделки. По тези активи публичния изпълнител не е извършил никакви действия. Доказано бе също така, че няма никаква разлика между ликвидността и платежоспособността на дружеството към онзи момент и към момента на влизане в сила на процесния ревизионен акт, като дори финансовите показатели на дружеството са се подобрили, от което следва автоматично и безапелационния извод, че липсва пряка причинно-следствена връзка между действията на управителя И.С. и невъзможността за събиране на вземането към „ИСА груп“ ЕООД, тъй като имущественото състояние и към онзи момент и към момента на влизане в сила на ревизионния акт е било едно и също. Следва да се отбележи, че в решението на дирекцията се съдържат факти и констатации и са коментирани доказателства, които не бяха представени в настоящото производство. Става въпрос за прословутите протоколи от следствено дело, за които ответната страна твърди, че съществуват, за което настоящия състав следва да приеме, че не съществуват, защото не са представени. Въз основа на изложеното ви моля да уважите изцяло предявената от нас жалба, тъй като в случая не става въпрос за ревизионен акт на дружество, а за субсидарна отговорност на физическото лице И.С.С. за задължения на дружество, което той е управлявал преди години. Молим също така да ни присъдите извършените разноски, за което сме представили опис в предходното съдебно заседание.

Юрисконсулт М.: Моля да постановите решение с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения сме изложили в решението на Директора на дирекция „ОДОП“ Бургас, които поддържам. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 3 115 лв.

 

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.15часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: