ПРОТОКОЛ

 

Година 2016,18.05.                                                                     град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети май                                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА А.

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 695 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.С.С. не се явява, редовно уведомен. За него се явява адвокат Д., с приложено към делото пълномощно.

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП” Бургас се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на И.С.С. против ревизионен акт № Р-02000215004776-091-001/07.12.2015г., потвърден с решение № 53/23.02.2016г. на директора на дирекция „ОДОП” Бургас. С жалбата са направени доказателствени искания.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните доказателствената тежест, както следва: в тежест на ответната страна е да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на оспорения акт. Жалбоподателят следва да докаже обстоятелствата, на които основава своите възражения и от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат Д.: Поддържам жалбата. Моля да приемете писмени доказателства и да се произнесете положително по направените доказателствени искания. Относно доказателственото ни искане до трето неучастващо по делото лице, искам да заявя, че моят доверител няма връзка с дружеството от три години, така че няма как да има каквото и да е отношение с третото неучастващо лице Ю.А.Д., която е водила счетоводството и е съставяла финансовите отчети на „И.С.Груп” ЕООД. Моля да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да бъде счетоводител, който да изчисли коефициентите на ликвидност на дружеството към релевантните дати. Това касае твърдението, че това са датите към които се твърди, че моя доверител умишлено е укрил факти и обстоятелства, релевантни за събирането на съответните данъчни задължения и съответно датата, към която акта на „И.С. Груп” ЕООД е влязъл в сила и вземането е станало изискуемо и ликвидно. Ние твърдим, че според чл.19, ал.1 от ДОПК, за да се ангажира отговорността на доверителят ми, следва да са налице факти и обстоятелства, които имат значение за събиране на дължими суми. Ние твърдим, че състоянието на „И.С. Груп” ЕООД към момента на издаване на предходния РА на дружеството, имущественото състояние на дружеството е било в по-добро от състояние към момента на съответните месеци, за които се твърди, че клиентът ми е осчетоводял фалшиви фактури. Според чл.19 от ДОПК следва данъчната администрация да установи причинно-следствената връзка между жалбоподателя и невъзможността за събиране на съответното задължение. Следва да има пряка причинно следствена връзка.

Юрисконсулт Т.: Оспорваме жалбата. Моля да приемете административната приписка със съдържащите се в нея доказателства. Нямаме доказателствени искания. Във връзка с така направените такива от процесуалния представител на жалбоподателя искам да кажа, че същите са неотносими към предмета на спора, който е правен и считам, че обстоятелствата, които следва да бъдат установени наистина имат правен характер и могат да бъдат изяснени и без тях и са изяснени в рамките на ревизионното производство.

Адвокат Д.: Именно защото оспорваме констатациите в ревизионното производство, искаме събирането на тези доказателства. Вещото лице ще изследва на базата на тези документи, които ще се представят от третото лице, като мога да поставя въпросите в евентуалност, ако не бъдат представени поисканите доказателства, може да модифицираме въпросите към вещото лице. Като се има предвид, че лицето е подписвала годишните отчети на дружеството, не мисля, че ще може да откаже да представи счетоводни регистри и баланси.

 

Съдът намира приложените в административната преписка и към жалбата писмени доказателства за относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателни са направените с жалбата искания за събиране на писмени доказателства от посоченото трето лице, както и за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, доколкото същите ще спомогнат за изясняване на обстоятелствата по делото. Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства, както и приложената към жалбата оборотна ведомост от 10.05.2013г.

ЗАДЪЛЖАВА на осн. чл.192 от ГПК лицето Ю.А.Д. да представи в срок до съдебното заседание следните документи на „ИС Груп“ ЕООД с ЕИК 200813170: оборотни ведомости и аналитични справки за ДМА към 30.06.2010г., 31.03.2011г., 31.05.2011г., 30.06.2011г., 31.10.2011г., 31.01.2012г., 31.03.2012г., 30.06.2012г., 30.09.2012г., 31.10.2012г., 31.03.2013г.; аналитични справки за разходно разпределение по обекти /подсметки за себестойност по обекти - ако има такива/, в които са включени следните фактури: 1) фактури, издадени от доставчика „Вимал Бул“ ЕООД с ЕИК 115854309: № 1629/16.05.2012г., № 1630/30.05.2012г., № 1190/31.08.2012г., № 1230/26.09.2012г., № 1229/26.09.2012г., № 1231/27.09.2012г., № 1232/27.09.2012г.; 2) фактури, издадени от доставчика „Искра Електротрейд“ ЕООД с ЕИК 148015874: № 366/04.04.2011г., № 368/08.04.2011г., № 400/20.05.2011г., № 401/30.05.2011г., № 584/30.09.2011г.; 3) фактури, издадени от доставчика „Варна Бизвес център“ ЕООД с ЕИК 175190205: №1000000049/30.12.2011г., № 1000000044/29.12.2011г., №  1000000043/28.12.2011г.; 4) фактури, издадени от доставчика „Би Ес Капитал Мениджмънт“ ЕООД с ЕИК 102682223: № 183/31.05.2010г. и № 184/31.05.2010г.

ДА СЕ УВЕДОМИ третото лице за последиците от неизпълнение, съгласно чл.192, ал.3 от ГПК.

УКАЗВА на жалбоподателя да представи в тридневен срок от днес, препис от молбата по чл.192 от ГПК за връчване на третото лице.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с материалите по делото и допълнително изисканите от третото лице писмени доказателства, да даде заключение по поставената с жалбата задача.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 300 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.07.2016г. от 10.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице, след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: