ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 06.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На шести юли                                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА А.

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 695 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.С.С. се явява лично и с адвокат Д..

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП” Бургас се явява юрисконсулт М..

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ - Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от Ю.А.Д., счетоводител на „И. С. Груп“ ЕООД, с приложени към нея писмени доказателства съобразно определението на съда от предходното съдебно заседание.

 

Съдът пристъпи към изслушване на вещото лице.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А., 52г., българка, български гражданин, неосъждана, без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адвокат Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Вещото лице А. на въпросите на юрисконсулт М.: При изчисляването на всички коефициенти за ликвидност са взети сметки от актива на дружеството. Дружеството няма съставен баланс, а оборотни ведомости, които всъщност се явяват като баланс и при изчисляването на коефициентите за ликвидност са взети сметките от актива на баланса за краткотрайни активи и всички сметки от пасива на баланса за задълженията на дружеството, всички задължения на дружеството, като поетапно, в зависимост от това по какъв коефициент се изчислява, са изключвани поетапно определени видове краткотрайни активи. По формулите, които съм посочила на л.2 и л.3 на заключението, се вижда, че при изчисляване на първия коефициент са включени всички краткотрайни активи, а при изчисляването на следващите коефициенти по формулата те намаляват. Мога да дам един пример: в оборотната ведомост в активите, краткотрайните активи, са включени вземания от клиенти, вземания по записани дялови вноски, вземания от други кредитори (длъжници) и сумите, които са налични в касовата разплащателна сметка, това са краткотрайните активи, които участват във формулата. А в пасива са задължения към доставчици, персонал и към бюджет.

Вещото лице А. на въпрос на съда: От посочените в заключението коефициенти може да се направи извод, че в процесните периоди търговецът е бил способен да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи, тъй като коефициентите са в рамките на референтните стойности или по-високи от тях. Изключение прави единствено коефициентът за абсолютна ликвидност, който в определени моменти спада под референтните стойности, но разгледан в динамика с всички разглеждани периоди, той е средно около 0,6, което е в рамките на приетите в литературата стойност. А и този коефициент не бива да се абсолютизира. Той дава една моментна, даже мигновена, картина за състоянието на ликвидността към определена дата, тъй като при него участват в числителя само наличните парични средства.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-счетоводната експертиза и определя на вещото лице А. възнаграждение в размер на 300 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат Д.: Няма да соча други доказателства. Представям доказателства с опис на извършени разноски за извършени плащания и моля да уважите исканията за така извършените разходи.

Юрисконсулт М.: Ще моля да ми бъде даден срок, с оглед изявлението на вещото лице, което направи в днешното съдебно заседание да задам допълнителен въпрос към същото, тъй като в изслушаната в днешното съдебно заседание експертиза не са взети предвид задълженията по влезлия в сила ревизионен акт на дружеството „И.С.Груп“ ЕООД. Съобразно констатациите в същия ревизионен акт, въпросните коефициенти биха претърпели промяна и в тази връзка ще моля за разумен срок да формулирам допълнителни въпроси към съдебно-счетоводната експертиза.

Адвокат Д.: Възразявам срещу така направеното искане и ще се аргументирам за това. Целта на експертизата не беше да се установи състоянието на свърхзадлъжнялост, а да установим, и ние го доказахме, че финансовото състояние на дружеството към момента на извършване на процесната ревизия и постановяване на процесния ревизионен доклад, съотнесено към финансовото състояние на дружеството в момента на издаване на процесните фактури е било не само едно и също, а дори се е подобрило. Това доказване ние проведохме с цел нормата на чл.19, ал.1 от ДОПК, според която който в качеството си на член на орган на управление, управител, прокурист, търговски представител, търговски пълномощник на задължено юридическо лице по чл.14, т.1 и 2 укрие факти и обстоятелства, които по закон е бил длъжен да обяви пред органа по приходите или публичния изпълнител и вследствие от това не могат да бъдат събрани задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски и следва да има пряка причинно-следствена връзка. С тази експертиза беше установено, че към момента на постановяване на ревизионния акт финансовото положение на дружеството е било по-добро, отколкото в момента на процесните ревизирани периоди и от тази гледна точка считам, че въпросът на колегата е несъотносим, относно доказването на чл. 19 ал.1от ДОПК. Освен това, като се има предвид датата на влизане в сила на ревизионния акт, към този момент те стават изискуеми и ликвидни и от тази гледна точка считам, че въпросът няма отношение и ще доведе до забавяне на процеса, като крайния резултат на експертизата ще бъде същата, която е отразена в ревизионния акт. Няма да има промяна на финансовия резултат към периода 2012г. – 2013г., поради което моля да не забавяме процеса и да приключим делото.

 

СЪДЪТ счита, че поисканата от пълномощника на ответната страна експертиза е относима към предмета на спора и ще спомогне за неговото изясняване, поради което следва да се предостави възможност на същия да конкретизира задачата. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника да формулира в 7-дневен срок от днес задачата към поисканата допълнителна съдебно-счетоводна експертиза с писмена молба с препис за насрещната страна.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.10.2016г. от 11.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: