О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 807        19.05.2014 година, гр.Бургас

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на деветнадесети май две хиляди и четиринадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                             Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 695/2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила Заповед № РД-09-16/27.03.2014 г. на Ю.М., действащ при условията на заместване на отсъстващия титуляр- Областен управител на област Бургас, с която е оспорено решение № 929 на Общински съвет Поморие, прието по точка 23 от дневния ред на заседание, проведено на 11.03.2014 г., отразено в Протокол № 36, с вх. № 61-00-45/18.03.2014 г. на Областна администрация- Бургас. С оспореното решение Общински съвет Поморие е дал съгласие „да се започнат действия по енергоефективна модернизация, реконструкция, поддръжка и енергиен мениджмънт на системата за улично осветление на територията на община Поморие, чрез предмет на услугата и избор на партньор за изпълнение на енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат и дейности по модернизация, реконструкция интелигентно управление, поддръжка и енергиен мениджмънт на системата на улично осветление за населените места на територията на община Поморие, за селищата: гр. Поморие, гр. Каблешково, гр. Ахелой, с. Александрово, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Горица, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Козичино, с. Косовец, с. Лъка, с. Медово, с. Порой, с. Страцин, с. Каменар“, при посочени условия; възложил е на кмета на община Поморие да организира и проведе открита процедура по ЗОП с  предмет: „изпълнение на енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление, поддръжка и енергиен мениджмънт на системата за улично осветление за населените места на територията на община Поморие; възложил е на кмета на община Поморие да сключи договор за обществената поръчка със спечеления кандидат и е упълномощил последния да извършва контрол по дейността за периода на договора.

По делото е постъпило писмо с изх. № 11-00-112/15.05.2014 г. от Областния управител на област Бургас, с приложена към него Заповед № РД-09-21/15.05.2014 г., издадена от последния, с която е отменена Заповед № РД-09-16/27.03.2014 г. и по същество е оттеглено оспорването на процесното решение на Общински съвет Поморие.

Съдът, с оглед заявеното в писмена форма оттегляне на оспорването, намира, че са изпълнени процесуалните изисквания на чл. 155, ал.1 и ал.3 АПК. Оспорващият разполага с възможността да оттегли оспорването във всяко положение на делото. С направеното оттегляне съдът се десезира от разглеждания спор, поради което оспорването следва да се остави без разглеждане, а производството по образуваното дело- да се прекрати.

Мотивиран от горното, на основание чл. 159, т.8 АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването със Заповед № РД-09-16/27.03.2014 г. на Ю.М., действащ при условията на заместване на отсъстващия титуляр- Областен управител на област Бургас, против решение № 929 на Общински съвет Поморие, прието по точка 23 от дневния ред на заседание, проведено на 11.03.2014 г., отразено в Протокол № 36.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 695/2014 г. по описа на Административен съд- Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

                                          СЪДИЯ: