О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 801

 

Град Бургас, 9.04.2013г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, пети състав, на девети април през две хиляди и тринадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                           

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                            

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело  № 695 по описа за 2013 година  и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.197 – чл.201 от АПК.

Образувано е по жалба на Ф.Г.Г., ЕГН **********,***, против решение № 556/26.02.2013г. на кмета на община Бургас, с което е оставена без разглеждане по същество подаденото от жалбоподателя заявление вх.№ 94-01-4817/08.02.2013г. с искане за отмяна отчуждаването на недвижим имот, представляващ 500 кв.м. ид.ч. от бивш парцел ІІ, в бивш кв.23 по плана на ж.к.”Изгрев”, гр.Бургас.

Жалбоподателят изразява несъгласие с оспореното решение и моли съдът да го отмени като неправилно и постанови решение, с което да задължи община Бургас да се произнесе по същество по подаденото от него заявление или реши спора по същество.

Ответникът – кметът на община Бургас, представя административната преписка по издаване на оспорения акт в цялост.

Настоящата съдебна инстанция, като прецени доводите на страните, доказателствата по делото и приложимия закон приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена от надлежна страна – участник в административното производство, насочена е срещу акт, подлежащ на съдебно обжалване, подадена е в срока по чл.197 от АПК – решение № 556/26.02.2013г. е получено редовно от жалбоподателя на 4.03.2013г. и жалбата до съда е депозирана в деловодството на административния орган на 11.03.2013г., поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, е неоснователна. 

При извършената проверка по подаденото от жалбоподателя заявление, с правно основание чл.31, ал.1 от Закона за общинската собственост, за отмяна на отчуждаването на недвижим имот, представляващ 500 кв.м. ид.ч. от бивш парцел ІІ, в бивш кв.23 по плана на ж.к.”Изгрев”, гр.Бургас, административният орган е установил, че към момента на депозиране на искането по отношение на жалбоподателя са налице влезли в сила административни актове със същия предмет и страни, което обуславя недопустимост на искането по смисъла на чл.27, ал.2, т.1 от АПК и с оспореното пред съда решение кметът на общината е оставил без разглеждане по същество искането на заявителите.

Съобразно приложените по делото доказателства съдът намира за правилен извода на административния орган, че не дължи произнасяне по същество по направеното от жалбоподателя искане, тъй като същото е процесуално недопустимо.

Съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от АПК, административният орган проверява предпоставките за допустимостта на искането, една от които по т.1 от същата е липса на влязъл в сила административен акт със същия предмет и страни.

От доказателства по административната преписка се установява, че направеното от жалбоподателя искане е четвърто по ред. По първоначалното му искане за отмяна на отчуждаването е постановен изричен отказ, който е бил обжалван пред съда и потвърден с влязло в сила решение № І-51 от 20.03.2006г., постановено от Окръжен съд – гр.Бургас по адм. дело № 906/2005г. по описа на БОС. Следователно, в случая е налице влязъл в сила административен акт със същия предмет и страни, с който искането на жалбоподателя е разгледано по същество и е постановен отказ за отмяна на отчуждаването на процесния недвижим имот, представляващ 500 кв.м. ид.ч. от бивш парцел ІІ, в бивш кв.23 по плана на ж.к.”Изгрев”, гр.Бургас, мотивиран с обстоятелството, че мероприятието, за което е бил отчужден и отреден имота, е изпълнено. Наличието на този влязъл в сила административен акт със същия предмет и страни е предпоставка по чл.27, ал.2, т.1 от АПК за допустимост на искането на жалбоподателя в производството по издаване на индивидуален административен акт и правилно административният орган е отказал разглеждане по същество на отправеното до него ново искане.

Релевираните в жалбата доводи касаят основателността на искането и като такива са ирелевантни в настоящото производство. Те не следва да се обсъждат и с оглед наличието на влязъл в сила съдебен акт, който е разрешил спора между страните по същество и се ползва със сила на пресъдено нещо.

По изложените съображения съдът намира за законосъобразен постановения от кмета на общината отказ да се произнесе по същество по подаденото от жалбоподателя ново заявление с искане за отмяна на отчуждаването на процесния имот. Жалбата, като неоснователна, следва да бъде отхвърлена.

Водим от горното и на основание чл.200, ал.1, предл. първо от АПК, Административен съд – гр.Бургас, пети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.Г.Г., ЕГН **********,***, против решение № 556/26.02.2013г. на кмета на община Бургас, с което е оставена без разглеждане по същество подаденото от жалбоподателя заявление вх.№ 94-01-4817/08.02.2013г. с искане за отмяна отчуждаването на недвижим имот, представляващ 500 кв.м. ид.ч. от бивш парцел ІІ, в бивш кв.23 по плана на ж.к.”Изгрев”, гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: