ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

         Номер                Година 11.02.2010        Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, десети състав, на единадесети февруари две хиляди и десета година в закрито  заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 695 по описа за 2007 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба подадена от С.Д.В. и В.В.Д. в качеството им на управители на „Хонолулу-В.И.С.” ООД, *** против заповед № 253/21.04.2007г. кмета на Община Несебър, в частта относно разполагане на открити търговски площи пред имоти № 119, 129, 131 по кадастралната карта на гр.Несебър-стара част, по отношение на действащата квадратура за търговско ползване от ресторант „Хонолулу”, изразяваща се в 23 м. дължина и 3 м. ширина, респективно нищожността на атакуваната „схема” в тази част, евентуално да се отменят като неправилни и незаконосъобразни. С представена по делото молба, входирана под № 1238/10.02.2009г. е заявен отказ от подадената жалба, като отказа е подписан от лицата представляващи дружеството-жалбоподател.

Съгласно чл.155 ал.1 от АПК при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, а съгласно ал.3 на същия член оттеглянето на оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба.

Съдът след като констатира, че по делото е постъпила писмена молба за оттегляне на оспорването от жалбоподателя, намира, че са налице основанията по чл.159 т.8 от АПК, за оставяне без разглеждане на жалбата и прекратяване на производството по административно дело № 695/2007г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.159 т.8 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата подадена от С.Д.В. и В. В.Д. в качеството им на управители на „Хонолулу-В.И.С.” ООД, ***.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 695 по описа за 2007 год. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

                                                                       СЪДИЯ: