О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 573                     от 31.03.2016г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на тридесет и първи март две хиляди и шестнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 694 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 216, във вр. с чл. 215 от ЗУТ.

Образувано е по жалба на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Възраждане“, ул. „Антим І“ № 14, представлявано от изпълнителния директор „Победа“ АД, ЕИК 102047327, чрез С.С.Ч., ЕГН **********, с адрес за уведомления гр. Бургас, ул. „Одрин“ № 15 против Заповед № ДК-10-ЮИР 8/19.02.2016 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която се прогласява нищожността на издадено от Главен архитект на Община Царево Разрешение за строеж № 209/25.11.2009 год. за обект „Площадкови кабелни линии НН, резервно захранване от дизел-генератор и площадкова ел.мрежа на слаботоковите инсталации“, находящ се в поземлен имот (ПИ) 44094.22.35 по КККР на с. Лозенец, общ. Царево, ведно с одобрените инвестиционни проекти и извършената на 09.11.2012 год. презаверка на разрешението за строеж. В жалбата е заявено, че оспорената заповед е незаконосъобразна, в подкрепа на което твърдение са развити подробни доводи.

След извършена служебна проверка и приложено по делото справка от информационната система, съдът констатира, че на производство в Административен съд гр. Бургас е и адм. дело № 624/2015г. Същото е образувано по жалба от „Корал резидънс“ ЕООД, представлявано от Б.М., като предмет на оспорване по това административно дело отново е Заповед № ДК-10-ЮИР 8/19.02.2016 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която се прогласява нищожността на издадено от Главен архитект на Община Царево Разрешение за строеж № 209/25.11.2009 год.

Съгласно чл. 213 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, когато в съда има висящи няколко дела, в които участвуват едни и същи лица на страната на ищеца и на ответника или които имат връзка помежду си, съдът може да съедини тези дела в едно производство и да издаде общо решение по тях. В случая между двете дела безспорно има връзка, тъй като и с двете жалбите, по повод на които са образувани двете съдебни производствата, се оспорва един и същ административен акт, а именно - Заповед № ДК-10-ЮИР 8/19.02.2016 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която се прогласява нищожността на издадено от Главен архитект на Община Царево Разрешение за строеж № 209/25.11.2009 год. Ето защо, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, а жалбата да бъде съединена за общо разглеждане с жалбата по повод на която е образувано адм. д. № 624/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

Настоящото определение, като непреграждащо пътя на защита на жалбоподателя и поради липса на законова възможност за инстанционен контрол не подлежи на обжалване.

Мотивиран от горното и на основание чл. 213 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, Административен съд - гр. Бургас, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СЪЕДИНЯВА административно дело № 694/2016г. с административно дело № 624/2016г. по описа на Административен съд – гр. Бургас, за общо разглеждане на постъпилите жалби от „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Възраждане“, ул. „Антим І“ № 14, представлявано от изпълнителния директор „Победа“ АД, ЕИК 102047327, чрез С.С.Ч., ЕГН **********, с адрес за уведомления гр. Бургас, ул. „Одрин“ № 15 и „Корал резидънс“ ЕООД, представлявано от Б.М. против Заповед № ДК-10-ЮИР 8/19.02.2016 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която се прогласява нищожността на издадено от Главен архитект на Община Царево Разрешение за строеж № 209/25.11.2009 год. за „Площадкови кабелни линии НН, резервно захранване от дизел-генератор и площадкова ел.мрежа на слаботоковите инсталации“, находящ се в поземлен имот (ПИ) 44094.22.35 по КККР на с. Лозенец, общ. Царево, ведно с одобрените инвестиционни проекти и извършената на 09.11.2012 год. презаверка на разрешението за строеж, като производството ще продължи под № 624/2016г.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 694/2016г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: