ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 22.04.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и втори април                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 694 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14,45 часа се явиха:

         Жалбоподателят Ф.Д.К. - редовно призована, не се явява. Вместо нея се явява адв. Ц.К.-представя  пълномощно.

         Ответникът Директор на ТП на НОИ Бургас - редовно призован, не се явява, не се представлява.

 

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Ф.К. против заповед № 1 от 28.01.2014 г. на длъжностно лице в ТП Бургас на НОИ, с което е спряно производството по квалифициране на злополука, обявена с вх.№ ТЗ-3 от 10.01.2013 г. по описа на РУСО Бургас.

 

Адв. К.: Поддържам жалбата. За изясняване на фактическата обстановка, освен трудовия договор приложен по делото и длъжностната характеристика, следва да се изиска от работодателя следните доказателства: бордния дневник на плавателния съд, щатното разписание – това е нужно за да се установи по безспорен начин, че действително злополуката е станала именно по време и по място, както е установен с трудовия договор и може да се осветли с щатното разписание. Моля за следващото съдебно заседание  да бъдат призовани работниците, които са били на работа на 31.12.2013 г. срещу 01.01.2014 г. - не можем да посочим точно имената и данните им – ще изясняваме какво е било тяхното впечатление за физическото състояние на К., бил ли е проведен задължителния инструктаж за безопасност на работа и спазено ли е било работното облекло.

 

По исканията на процесуалния представител на жалбоподателя, съдът констатира следното:

Корабният дневник на плавателния съд, в частта която се отнася към нощта на 31.12.2013 г. срещу 01.01.2014 г., е приложен на л. 28 от делото.

 

Поисканото щатно разписание би установило единствено какъв е броят на работещите на моторния кораб и каква е тяхната длъжност. Между страните в производството не се спори, че Н. К. е работил на длъжност „механик на катер” на моторен кораб „Тритон” и това е било мястото на което той е изпълнявал трудовите си задължения. В този смисъл събирането на щатното разписание на работещите на моторния кораб като доказателство е безпредметно.

         По искането за допускане на свидетели, с които да бъде установено физическото състояние на К. в нощта на 31.12.2013 г., съдът счита, че следва да бъде допуснат един свидетел. Процесуалният представител на жалбоподателя иска да установи едни и същи обстоятелства с няколко свидетели, поради което съдът счита, че за целта са достатъчни показанията на само един свидетел.

 

Съдът счита, че следва да бъде разпитан В.С.Л. – капитан на катер м/к „Тритон” с ЕГН: ********** ***. Лицето е капитан на плавателния съд, бил е на работа в нощта на инцидента, дал е писмени обяснения, поради което съдът счита, че ще е в състояние да даде обективни и безпристрастни показания за физическото състояние на Н. К. в нощта на инцидента.

 

С оглед на изложеното съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЗОВАВА като свидетел В.С.Л. – капитан на катер м/к „Тритон” с ЕГН: ********** ***.

 

УКАЗВА НА СВИДЕТЕЛЯ, че е длъжен да се яви и да отговори на поставените въпроси, като при неявяване без уважителни причини, ще бъде доведен принудително и ще му бъде наложена глоба на основание чл. 85 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.05.2014 година от 15,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: