Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1332                     04 юли 2018   година                  град  Бургас

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, осми състав, в открито заседание на двадесет и седми юни, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                              

                                                                                   Съдия: Златина Бъчварова

Секретар Б.Ч.

като разгледа административно  дело  номер 693  по описа за  2018 година,  за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на  чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Образувано е по жалба на  М.С.А. и М.М.А. ***, местност „Край село”, община Приморско против заповед №76 от 18.02.2018 г. на кмета на община Приморско, с която, на основание чл.225а, ал.1 ЗУТ, е наредено да се премахне установения незаконен строеж „едноетажна масивна жилищна постройка” с приблизителни размери 15.20 м./7.40 м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 52129.9.587, местност  „Край село” по КККР на с. Ново Паничарево, община Приморско.

Жалбоподателите, редовно уведомени, не се явяват и не се представляват. В жалбата твърдят, че заповедта е незаконосъобразна, тъй като е издадена при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и противоречие с материалния закон. Твърдят, че строежът е търпим, поради което не подлежи на премахване. Излагат подробни съображения. Искат да се отмени заповедта. Не ангажират доказателства.

Ответникът по жалбата - кмет на община Приморско, редовно уведомен, не се представлява. Писмено е изразил становище, за неоснователност на жалбата.  Представил е административната преписка по издаване на процесната заповед. Не ангажира допълнителни доказателства.

Административен съд Бургас, като взе предвид доводите на страните, съобрази събраните по делото доказателства и закона, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.215, ал.4 ЗУТ, от лица, които имат правен интерес от оспорването на административния акт, съдържа предвидените в закона форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

От представените в административната преписка доказателства е видно, че с констативен акт №2 от 22.01.2018 година/л.21-23 от делото/, съставен при проверка от служители на община Приморско, е установен незаконен строеж, представляващ „едноетажна масивна жилищна постройка”, изпълнен от стоманобетонова конструкция и тухлена зидария, в груб строеж, с частични довършителни работи, с приблизителни размери -15.20 м./7.40 м. в поземлен имот с идентификатор 52129.9.587, местност  „Край село”, по КККР на с.Ново Паничарево, община Приморско. Същият е изпълнен без необходимите строителни книжа, извън границите на урбанизираната територия на населеното място, в земеделска зона, без режим на застрояване, в чужд имот/ собственост на общината, съобразно АПОС №2207 от 17.03.2016 г., л.36 от делото/, без ПУП, в нарушение на нормата на чл.148, ал.1 ЗУТ и чл.137, ал.3 ЗУТ.

Констативният акт е съставен от длъжностни лица при община Приморско, в отсъствие на представител на жалбоподателите и им е съобщен по реда на §4, ал.2, изр.2 ДР ЗУТ/вж. служебна бележка от 30.01.2018 г., л.19 от делото/. Срещу  констативния акт, в срока по чл.225а, ал.2 ЗУТ, е постъпило възражение/л.15 и 16 от делото/, което не е уважено от административния орган.

Въз основа на така установените факти е издадена заповед №76 от 08.02.2018 година на кмета на община Приморско, с която, на основание чл.225а, ал.1 ЗУТ, е наредено да се премахне установения незаконен строеж „едноетажна масивна жилищна постройка” с приблизителни размери 15.20 м./7.40 м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 52129.9.587, местност  „Край село” по КККР на с. Ново Паничарево, община Приморско, собственост на М.С.А. и М.М.А., която е предмет на разглеждане в настоящото производство.

При така установените факти се налагат следните правни изводи:

На първо място, заповед №76 от 08.02.2018 година е издадена от компетентен орган- кмет на община Приморско, съобразно нормата на чл.225а, ал.1 ЗУТ.

На второ място, същата е издадена и в съответната писмена форма и при липса на допуснати съществени нарушения на административно производствените правила. Спазена е предвидената в чл.225а, ал.2 ЗУТ процедура. Съставен е констативен акт №2 от 22.01.2018 година, с който е установено незаконното строителство, осъществено без необходимите строителни книжа, извън границите на населеното място, в чужд имот, в земеделска зона, без режим на застрояване, без действащ ПУП. Констативният акт е съставен в отсъствие на жалбоподателите. Съобщен им е по реда на §4, ал.2, изр.второ ДР ЗУТ и в срока по чл.225а, ал.2 ЗУТ същите са депозирали възражение. По тези съображения са неоснователни твърденията на жалбоподателите, че в производството по издаване на процесната заповед са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Същите са били уведомени както за съставения констативен акт, така и за заповедта и са упражнили надлежно правото си на възражение и жалба.

На трето място, заповедта е издадена и в съответствие с приложимия материален закон.

Безспорно по делото се установява, че е изградена едноетажна масивна жилищна постройка, която представлява  строеж по смисъла на §5, т.38 ДР ЗУТ, V-та категория,  без изискуемите строителни книжа, в нарушение на нормата на чл.148, ал.1 ЗУТ и без действащ ПУП, в нарушение на нормата на чл.137, ал.3 ЗУТ.

Следователно е налице незаконен строеж в хипотезата на чл.225, ал.2, т.1 и 2 ЗУТ.

В хода на съдебното производство жалбоподателите не ангажират доказателства, които да оборят установените в хода на административното производство факти, а именно извършване на строителство без строителни книжа и без действащ ПУП.

Административният орган изобщо не е изследвал търпимостта на  процесния строеж. Това обстоятелство е от съществено значение, тъй като органът, а при оспорване на заповедта и съдът, дължат произнасяне за наличие на материалноправните предпоставки на § 16 ПР ЗУТ или §127 ПЗР ЗИД ЗУТ , доколкото при наличие на търпим строеж при условията на тези разпоредби, същият не подлежи на премахване.

В хода на настоящия процес не се установи годината на построяване на строежа.

За да е търпим строежът, съобразно изискванията на §16, ал.1 ПР ЗУТ, същият освен, че следва да е изграден до 07.04.1987 г., трябва да е и в съответствие с правилата и нормите към момента на извършването му и по сега действащия ЗУТ.

В случая това условие не изпълнено, тъй като постройката е изградена без строителни книжа, извън границите на урбанизираната територия на населеното място, в земеделска земя, без променено предназначение, без режим на застрояване, в терен, чужда собственост, без действащ ПУП.  Една от задължителните предпоставки за приемането на строежа за търпим е да съответства на ПУП към момента на извършването му или към действащия такъв. След като за имота няма одобрен ПУП, тази преценка не може да бъде извършена и строежът не може да бъде определен като търпим.

Изложеното сочи на извода, че процесната постройка не е търпим строеж, съобразно §16, ал.1 ПР ЗУТ. 

Не са налице хипотезите на  §16, ал.2 и 3 ПР ЗУТ, тъй като не е установено строежът да е бил деклариран за узаконяване пред одобряващите органи, каквото е изискването на цитираните разпоредби.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Също така, според §184, ал.1 ПЗР ЗИД ЗУТ, строежи, извършени незаконно до влизане в сила на закона, могат да бъдат узаконени по искане на собственика, ако са допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби. Тази хипотеза също не е налице.

Строежът не е „търпим“ и в хипотезата на  §127, ал.1 ПЗР ЗИД ЗУТ, тъй като разпоредбата е относима към строежи, извършени в периода 02.01.2001 г./обнародване на ЗУТ/ до 31.03.2001 г./влизането му в сила/, а в случая не е установена  годината на построяването му.

Аргумент в подкрепа на изложеното е решение №4 от 13.03.2018 г. на главния архитект на община Приморско, с което на жалбоподателите е отказано издаване на удостоверение за търпимост, касаещо процесната сграда/л.58 и 59 от делото/.

При това положение, заповед №76 от 08.02.2018 година на кмета на община Приморско, като издадена от компетентен орган, в предвидената от закона форма, при липса на допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, при правилно приложение на материалния закон и в съответствие с целта на закона е законосъобразна, а жалбата на  М.А. и М.А. като неоснователна следва да се отхвърли.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172, ал.2 АПК, Административен съд Бургас, осми състав,

 

                                      Р  Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.А. и М.М.А. ***, местност „Край село”, община Приморско против заповед №76 от 18.02.2018 г. на кмета на община Приморско, с която, на основание чл.225а, ал.1 ЗУТ, е наредено да се премахне установения незаконен строеж „едноетажна масивна жилищна постройка” с приблизителни размери 15.20 м./7.40 м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 52129.9.587, местност  „Край село” по КККР на с. Ново Паничарево, община Приморско.

Решението може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.                                   

                                                          

                                                 СЪДИЯ: