ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.05.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети май                                 две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 693 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,21 часа се явиха:

Жалбоподателят М.С.А., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Жалбоподателят М.М.А., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

За ответника - кмет на Община Приморско, редовно уведомен, не се явява представител.

 

Съдът докладва постъпила по делото молба с вх. № 5487/15.05.2018 г. от жалбоподателите, в която заявяват, че нямат възможност, както и техен представител, да се явят в днешното съдебно заседание. Искат да бъде даден ход на делото. Поддържат подадената жалба. Представят доказателства и изразяват становище по съществото на спора.

СЪдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на М.С.А. и М.М.А., с адрес: **********против заповед № 76/08.02.2018 г. на кмета на Община Приморско, с която на основание чл. 225а, ал. 1 ЗУТ, във вр. с чл. 225, ал. 2, т. 2 ЗУТ, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, представляващ „едноетажна масивна жилищна постройка“, с приблизителни размери: 15.20м/7.40м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 52129.9.587, м. „Край село“ по КК на с. Ново Паничарево.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 

По направеното искане в жалбата за спиране на настоящето производство „до установяване на постройката като търпима съгласно разпоредбите на зут” съдът намира следното:

В производството по реда на чл. 225 зут административният орган е задължен да изследва предпоставките за търпимост на строежа. Търпимостта на незаконния строеж е предмет на установяване в хода на административното производство по издаване на заповедта за премахване, както и в съдебно производство по оспорване на такава заповед, независимо дали е стартирала процедура за издаване на удостоверение за търпимост на строежа или такова вече е било издадено.

Удостоверението за търпимост е неотносимо към преценката за законност на строежа, дори да е налице към момента на удостоверяване на законния строеж и на оспорване на заповедта за премахването му. На него законът е придал изрично удостоверителна сила и то по отношение на прехвърлителна сделка - § 16, ал. 1 изр. последно от ДР зут. Стартирането на процедура за издаване на удостоверение за търпимост, респективно издаване на такова удостоверение не правят незаконният строеж търпим, а позволяват само същия да бъде предмет на прехвърлителна сделка. Търпимостта на строежа подлежи на самостоятелна преценка от страна на административния орган, съответно от съда във всеки конкретен случай.  Затова производството по издаване на удостоверение за търпимост по отношение на процесния имот, инициирано от жалбоподателите, приключило с решение № 4/13.03.2018 г. на гл. архитект на Община Приморско за отказ да се издаде такова за построената в ПИ с идентификатор 52129.9.587, м. „Край село“ по КК на с. Ново Паничарево „едноетажна масивна жилищна постройка“, с приблизителни размери: 15.20м/7.40м., което е и оспорено от тях чрез административния орган пред Административен съд Бургас, не е преюдициално по отношение на настоящото и не е основание за спирането му, поради което искането следва да се остави без уважение.

По тези съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Оставя без уважение  искането за спиране на настоящето производство „до установяване на постройката като търпима съгласно разпоредбите на зут”.

 

          Определението е окончателно.

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ:

 

 

          Ето защо и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, постъпили с молба вх. № 5487/15.05.2018 г. от жалбоподателите.

 

допуска, на основание чл. 171, ал. 2 апк, извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице, по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши необходимите справки и оглед на място да отговори на следните въпроси:

1.     Има ли издадени строителни книжа за сградата - разрешение за строеж, инвестиционни проекти?

2.     Допустим ли е строежът по ПУП към момента на изграждането му, по правилата и нормите, действали по време на извършването му, и по сега действащия ПУП? Да се посочи дали за имота има изобщо одобрен ПУП?

3.     Представлява ли постройката строеж по смисъла на §5, т. 38  ДР ЗУТ и коя година е извършен?

4.     Коя категория е строежът и да се опише конструкцията му?

5.     Деклариран ли е строежът пред одобряващите органи и кога?

6.     Търпим ли е строежът съобразно изискванията на § 16, ал.1, 2 и 3 ДР ЗУТ и §127 ПЗР ЗИД ЗУТ?

7.     Инициирана ли е процедура за узаконяване на строежа съобразно изискванията на § 184 ПЗР ЗИД ЗУТ и кога?

НАЗНАЧАВА за изготвянето на заключението вещото лице инж. С.И. при депозит в размер на 500.00 лв., вносими от жалбоподателите в 7-дневен срок от уведомяването.

Дава възможност на страните да поставят допълнителни въпроси към допуснатата съдебно-техническа експертиза в нарочна писмена молба, с препис за другата страна, в 7-дневен срок от уведомяването.

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението, след заплащане на определения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.06.2018 г. от 10:15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:33 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: