О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

   625

Бургас, 06.04.2016г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на  шести април две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

след като разгледа докладваното от съдията адм. дело №  693 по описа за 2016г. за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.213 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК.

Административното дело е образувано по жалба от „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Възраждане“, ул.“Антим I“ № 14, чрез С.С.Ч. против Заповед № ДК-10-ЮИР/9/19.02.2016г. на началника на РДНСК Югоизточен район, с която се прогласява нищожността на издадено от главния архитект на община Царево Разрешение за строеж № 207 от 25.11.2009г.

С жалбата се иска отмяна на оспорения административен акт.

         След извършена служебно проверка съдът установи, че в Административен съд – Бургас има на производство адм. дело № 623/2016г., което е образувано по жалба от „КОРАЛ РЕЗИДЪНС“ ЕООД против същата Заповед № ДК-10-ЮИР /9/19.02.2016г. на началника на РДНСК Югоизточен район.

         Настоящия съдебен състав счита, че с оглед еднаквия предмет на разглеждане двете производства следва да се съединят в едно производство и да се издаде общо решение по тях.

         Водим от горното и на основание чл.213 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ИЗПРАЩА за присъединяване адм. дело № 693/2016г. по описа на Административен съд - Бургас към адм. дело № 623/2016г. по описа на Административен съд - Бургас.

 

                                                       

                        СЪДИЯ: