ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,17.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На седемнадесети октомври                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Тони Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 693 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За Областен управител на Област Бургас се явява юрисконсулт Б.Ж., надлежно упълномощена.

За ответника- Общински съвет Малко Търново се явява юрисконсулт Н.Ч., надлежно упълномощен.

В съдебната зала присъства прокурор Тони Петрова от Окръжна прокуратура Бургас.

 

Прокурор ПЕТРОВА- Моля на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК да конституирате Окръжна прокуратура- Бургас като страна във вече започналото производство.

 

Юрисконсулт Ж. – Не възразявам да бъда конституирана ОП- Бургас.

Юрисконсулт Ч. – Не възразявам.

 

СЪДЪТ, след като изслуша становищата на страните и като счете, че са налице предпоставките на чл. 16, ал.1, т.3 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура- Бургас като страна в производството по адм.д.№693/2014 г. по описа на Административен съд- Бургас.

 

Юрисконсулт Ж. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Ч. – Не възразявам да бъде даден ход на делото.

Прокурор ПЕТРОВА – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо с изх. № С159/13.10.2014 г. от Общински съвет Малко Търново, с приложени към него заверени преписи от документите, приложени в преписката по издаване на оспорения акт. В преписката е налично решение №427/25.07.2014г., с което на основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА Общински съвет- Малко Търново е отменил оспореното решение №368/28.02.2014 г., с което е дадено съгласие за поемане на общински дълг под формата на банков кредит.

 

Юрисконсулт Ж.– Изразяваме изрично съгласие с така направеното оттегляне на решение №368/28.02.2014г. на Общински съвет Малко Търново и считам, че няма пречки да се прекрати делото на основание чл.159 от АПК.

Юрисконсулт Ч.- Не възразявам делото да бъде прекратено на основанията, посочени в чл.159 от АПК.

Прокурор ПЕТРОВА- Налице са основанията на чл.159 от АПК предвид отмяна на оспореното решение.

 

СЪДЪТ, след като изслуша становищата на страните и като взе предвид заявеното от ответната страна оттегляне на оспорения акт, намира че са налице предпоставките на чл.159, т.3 от АПК. Волеизявлението за оттегляне на акта е направено от надлежна страна, изпълнени са и процесуалните изисквания на чл.156 от АПК, доколкото е налице съгласие на ответната страна с оттеглянето на акта. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: № 1884

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на Област Бургас против на решение №368/28.02.2014 г., прието на заседание на Общински съвет Малко Търново със следното съдържание: „На основание чл.4, ал.1 и чл.17 от Закона за общинския дълг и чл.52, ал.4 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, общински съвет Малко Търново дава съгласие за поемане на общински дълг под формата на банков кредит под условие за обезпечаване издаването на Банкова гаранция от „Уни Кредит Булбанк” АД с Бенефициент- ДФ „Земеделие” за финансиране на проект: „Ремонт и рехабилитация на сградата на НЧ „Просвета - 1914” гр. Малко Търново, като сграда с културно значение за Община Малко Търново”.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №693/2014 г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да се обжалва и протестира пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: