О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 748/03.04.2013 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на втори април две хиляди и тринадесета година, в заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Станимира Друмева

                                                    ЧЛЕНОВЕ:   Даниела Драгнева

                                                                               Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 693/2013 година

 

Производството по чл.63 ал.2 от ЗАНН във връзка с глава ХІІІ от АПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от „Мерлин Р” ООД – Русе с ЕИК *** против определение от 22.02.2013 година по н.а.х.д.№ 105/2013 година на Районен съд - Несебър (РС), с което е оставена без разглеждане жалбата на дружеството против наказателно постановление № 707/14.08.2012 година, издадено от кмета на Община Несебър.

В жалбата се поддържа, че не е установено, по несъмнен начин, кой е получил жалбата, от името на дружеството, а РС е следвало да извърши процесуални действия, поискани от търговеца – „графологическа експертиза” на подписа на получателя.

След като съпостави доказателствата за уведомяването на търговеца и датата на предявяване на жалбата до РС, настоящият състав счита, че изводите в оспореното определение за просрочие, са законосъобразни.

Съобщението за издаденото НП е връчено на дружеството на 30.08.2012 година, чрез управителя Р.. Законоустановеният срок за оспорването му е изтекъл на 10.09.2012 година, а жалбата до РС е подадена по пощата на 12.09.2012 година.

В справката, представена от „Български пощи” ЕАД е уточнено изрично, че пратката е получена от управителя Р., каквато е и фамилията на представляващата дружеството М.А. Р. (неясно защо посочена в частната жалба като „А.”). Справката е официален документ и има материална доказателствена сила, като обвързва съда със съдържанието си.

Искането на частния жалбоподател за извършване на „графологическа експертиза” по делото е ирелевантно. Графологията е област от познанието, която претендира, че изучава характеровите особености на личността, отразени в общите и частните признаци на почерка, поради което и допускането на такова изследване е безпредметно, в случая.

По изложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение от 22.02.2013 година по н.а.х.д.№ 105/2013 година на Районен съд – Несебър.

Определението е окончателно.

                                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: