ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 19.02.                                                                  град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети февруари                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

  2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Любомир Луканов

Административно (К)  дело    номер  692   по    описа    за   2014  година.

 

На именното повикване в  10:57 часа се явиха:

Касаторът – Община Созопол, редовно уведомена, не се представлява.

За ответника по касация  Общинска служба „Земеделие” – Приморско-Царево, редовно призован, представител не се явява.

За заинтересованата страна – Община Приморско, редовно уведомена, явява се адвокат К., с представено по делото  пълномощно.

За заинтересованата страна – Регионална дирекция по горите гр. Бургас, редовно уведомена, представител не се явява. 

Заинтересованата страна – Държавно ловно стопанство „Ропотамо”, редовно уведомена,  представлява се от юрисконсулт М.Т., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

Окръжна прокуратура гр. Бургас се представлява от прокурор Стоянова.

        

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от адвокат Р., в която същата е формулирала искане за отлагане на делото и недаване ход на същото, предвид обстоятелството, че същата внезапно се е разболяла, като в подкрепа на така наведеното твърдение не са посочени доказателства.

В същата молба подадена от адвокат Р. е формулирано и искане за спиране на настоящото производство, с оглед наличен и висящ спор за материално право между Община Созопол и Община Приморско.

В така подадената молба е формулирано и доказателствено искане, а именно: назначаване на съдебно-техническа експертиза с конкретно формулирани въпроси към нея.

         Съдът дава възможност на страните да изразят становище по хода на делото:

 

АДВОКАТ К. – Уважаеми административни съдии, моля да не уважавате направените искания от процесуалния представител на Община Созопол за отлагане на делото и отсрочване разглеждането на делото, тъй като не са налице основания за това и няма представени доказателства, както за нейното внезапно заболяване, така и за представляваната от нея страна. А дори и да има, общината е юридическо лице и няма данни за кмета да е болен или някакво друго препятствие да не може да се яви в защита на Общината Созопол.

По направените с молбата доказателствени искания, намирам същите за недопустими, тъй като пред настоящата касационна инстанция не може да се назначава съдебно-техническа експертиза. Още повече, че такава е поискана от процесуалния представител пред първата инстанция и е разгледана изцяло и подробно.

По направеното искане за спиране на настоящото производство,  поради наличие на висящ спор, считаме, че не са налице основания за това, тъй като не са налице каквито и да е спорове между Община Созопол и Община Приморско. А и да има такъв, считам, че не е преюдициален към настоящия. 

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Уважаеми съдии, моля да не бъде уважавана докладваната молба на процесуалния представител на Община Созопол за отлагане на делото, тъй като към молбата не са приложени доказателства относно твърдяните обстоятелства. Изцяло подкрепям казаното от адвокат Козаров както по отношение на доказателствените искания за допускане на съдебно-техническа експертиза, така и по искането за спиране, поради наличие на висящ спор за материално право между двете общини. 

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Считам, че така направеното с молбата искане за отлагане на делото е неоснователно, както и искането за спиране на производството. По искането за събиране на доказателства, чрез назначаване на съдебно-техническа експертиза, намирам същото за недопустимо в настоящото производство. Моля да се даде ход на делото.

 

С оглед становищата на страните по хода на делото, съдът намира, че искането на процесуалния представител на касатора адвокат Р. за отлагане на делото е неоснователно, поради липсата на предпоставките регламентирани в чл. 139, ал.1 от АПК. В случая както от страна на процесуалния представител на касатора, така и от страна на самия касатор не са ангажирани доказателства за наличие на обективно препятствие, което да е пречка на същите да вземат участие в настоящото производство.

С оглед на горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Съдът дава възможност на страните да изразят становище по доказателствата и доказателствени искания:

 

АДВОКАТ К. – Други доказателства няма да сочим. По представените доказателства по делото сме представили подробно становище, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Няма да сочим нови доказателства.  Придържам се изцяло към изложеното в молбата подробно становище по отношение на представените от касатора документи.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – От моя страна няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът, след като взе предвид становищата на страните и предвид формулираното от адвокат Р. искане за спиране на настоящото производство, намира така формулираното искане за неоснователно по следните съображения:

 От ангажираните по делото доказателства безспорно се установява наличието на висящ спор по материално право между Община Созопол и Община Приморско. Независимо от така висящия спор за материално право, съдът намира, че това производството, а именно производството за материално право, което е висящо, като такова което не е в условията на преюдициално по отношение на настоящият спор.

С оглед на горното и поради липсата на основанията за това, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТХВЪРЛЯ искането на касатора за спиране на настоящото производство по административно дело № 692/2014 година по описа на Административен съд - Бургас.

 

С оглед становищата на страните по отношение на формулираните от адвокат Р. доказателствени искания, за назначаване на съдебно-техническа експертиза, съдът намира същите за недопустими, тъй като съгласно чл.219, ал.1 от АПК в касационното производство са допустими  само събирането на нови писмени доказателства, докато искането за допускане на съдебно-техническа експертиза не съставлява такива.

Предвид горното

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТХВЪРЛЯ искането за допускане на съдебно-техническа експертиза с конкретно формулирани от представителя на касатора въпроси.

 

         С оглед липсата на формулирани на други доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените в предходното съдебно заседание документи като доказателства, подробно описани в протокола.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К. – Преди да започна, ще представя един договор за правна защита и съдействие по настоящото производство.

Становището ми по същество – Моля да отхвърлите жалбата на Община Созопол против първоинстанционния съдебен акт. Считам, че не са налице сочените предпоставки. Считаме, че настоящото производство е недопустимо с оглед на това, че касатора в цялото производство не се е мотивирал въз основа на кой нормативен акт е чл.2, от Закона за постановяване на горите и земите от горски фонд. Нито може да се направи някакъв извод на идентичност на претендираната гора, кога, както и в какъв размер е обявена тази гора. Освен това по делото са представени съдебни решения, с които община Созопол обосновава искането си. Като се касае за влезли в сила съдебни решения, то в случая по-скоро касае за тяхното изпълнение, а не възобновяване и пререшаването на влезли в сила съдебен акт. По причина, че съдебните решения вече са изпълнени. По същество моля да отхвърлите жалбата и да оставите в сила решението на първата инстанция.

Моля да ми присъдите разноските по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Уважаеми административни съдии, считам, че касационната жалба е неоснователна и недоказана, а решението на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно. Изцяло поддържам изложеното становище в писмения отговор по касационната жалбата на Община Созопол. Считам, че Общината Созопол не е собственик върху процесната гора, предмет на настоящия спор.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Уважаеми съдии, аз считам, че касационната жалба е неоснователна, а решението на първата инстанция е обосновано и законосъобразно и моля да го оставите в сила.

 

         Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна, обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11:10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: