Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

  1049           /28.05.2018 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на седемнадесети май две хиляди и осемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Драгнева  

Веселин Енчев

 

при секретар Сийка Хардалова и прокурор Христо К.

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 691/2018 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от адвокат С.К. ***, процесуален представител на И.Г.Ч. *** против решение № 164/05.02.2018 година по н.а.х.д. № 4660/2017 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № 16-4635-000386/11.02.2017 година на началник на група при ОД – Бургас на МВР, РУ - Приморско (НП).

С НП на Ч., за нарушение на чл. 139 ал.5 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), на основание чл. 179 ал.3 т.2 от ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1500 лева.

Касаторът оспорва решението. Твърди, че не е установено по несъмнен начин мястото на нарушението, поради което е спорно и дали е извършил самото нарушение. На следващо място твърди, че нарушението е маловажно.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

С НП Ч. е наказан за това, че при извършена проверка на 19.09.2016 година, около 11:45 часа в община Приморско на път IIІ клас № 9009в посока към село Ново Паничарево, като водач на автомобил ГАЗ 66 с рег. № VVE 588 на Република Латвия, се движи по републиканската пътна мрежа, без да е заплатил винетна такса от съответната категория към която спада управляваното МПС.

Решението е правилно.     

За да постанови оспореното решение, РС е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати процесуални нарушения, а деянието на Ч. е доказано по несъмнен начин. Съдът е обсъдил представените и събраните в хода на съдебното производство доказателства, като е изложил мотиви с оглед на които е потвърдил НП.

 

Съгласно чл. 139 ал.5 от ЗДвП, движението на определена категория пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на съответната такса за тях, определена в Закона за пътищата.

Според чл. 179 ал.3 т.2 от ЗДвП, водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища, за което не е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, или на превозното средство е залепен винетен стикер с графично оформление, което е различно от одобреното, се наказва с глоба, при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача, или на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари с 2 (две) оси, както и на пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с 2 (две) оси или на теглещо ремарке, за което не е платена отделна винетна такса, и/или които имат максимално допустима маса, по-малка от 12 (дванадесет) тона – 1 500 лева.

В конкретния случай, при извършването на проверката е установено, че водачът не е заплатил винетна такса за съответната категория, към която спада управляваното МПС.

Фактическата обстановка по НП е установена в съдебното производство посредством показанията на свидетеля – актосъставител Н.М.(лист 13 от н.а.х.д. № 4660/2017 година). Водачът е спрян в община Приморско на републикански път IIІ клас № 9009в посока към с. Ново Паничарево, без да е могъл да представи на контролния орган валиден винетен стикер, закупен за автомобила, който управлява. Освен това самият водач е потвърдил, че се движи по път, за който следва да плати винетна такса, но е посочил, че е нямало къде да направи това. Районният съд е обсъдил доказателствата относно статута на процесната пътна отсечка, като е заключил, че същата е била сигнализирана с пътен знак Д25, който указва, че за ползването на този път се изисква платена винетна такса.

Не са налице предпоставките за приложение на чл. 28 от ЗАНН, както заявява касатора, защото случаят не е „маловажен“. В нормата на чл.28 от ЗАНН е предвидено, че за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. Съгласно тълкувателно решение № 1/12.12.2007 година на ОСНК на ВКС, преценката на административния орган за маловажност на случая е по законосъобразност и тя подлежи на съдебен контрол. Когато съдът констатира, че предпоставките на чл.28 ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, той следва да отмени наказателното постановление поради издаването му в противоречие със закона.

За да се прецени дали един случай е „маловажен“, по силата на препращащата разпоредба на чл.11 ЗАНН следва да се приложи разпоредбата на чл.9 ал.2 НК, съгласно която не е престъпно деянието, което макар формално и да осъществява признаците на предвидено в закона престъпление, поради своята малозначителност не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна.

В случая, извършеното нарушение е свързано с обществените отношения, които са предмет на правна уредба от ЗДвП. Целта на тези норми е да осигурят законосъобразно движение по пътищата на страната. По време на проверката на водача е установено, че той не е изпълнил задължение, вменено с императивна правна норма, а за извършването на това нарушение е предвиден значителен размер на глобата, т.е. законодателят е преценил, че обществената опасност на нарушения, като процесното, е много сериозна.  Извършеното деяние не разкрива признаците на „малозначителност“, защото не се отличава по нищо от типичния случай на това административно нарушение, поради което и не са налице основания за отмяна на НП.

Решението следва да се остави в сила.

По изложените съображения съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 164/05.02.2018 година по н.а.х.д. № 4660/2017 година на Районен съд – Бургас.

 

 Решението е окончателно.

                                   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: