Р Е Ш Е Н И Е

 

       843                                           11.05.2017г.                                     гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на двадесет и четвърти април две хиляди и седемнадесета година, в състав

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

при секретаря И.Л., като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов административно дело № 691 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Административното дело е образувано по жалба от П.Н.К., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез адвокат Н.П.К. ***, против Писмо № 146/01.03.2017г. на началника на Общинска служба „Земеделие“ – гр.Бургас, с което се отказва издаването на скица за имот № 011069, землище с.Граматиково, общ.Малко Търново, по заявление вх.№ 365/24.02.2017г. подадено от П.Н.К., ЕГН **********, с адрес: ***.

Иска се отмяна на оспорения административния акт и връщане на преписката на началника на ОС „Земеделие“ – гр.Бургас със задължителни указания за извършване на съответната административна услуга.

В съдебно заседание  жалбоподателят П.Н.К., редовно и своевременно призован, не се явява, а се представлява от адвокат Н.К., който поддържа жалбата. Заявява, че не претендира присъждане на направените по делото разноски.

         Ответната страна – Началникът на Общинска служба „Земеделие” - Бургас, се представлява от главен юрисконсулт М., която оспорва жалбата като неоснователна.

         ЯАС, като взе предвид разпоредбата на чл.168 от АПК и  прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите  и изразените становища прие за установено следното:

Със заявление вх.№ 365/24.02.2017г., подадено до Общинска служба „Земеделие” - Бургас, жалбоподателят П.Н.К. направил искане за издаване на скица за имот № 011069 по КВС – землище с.Граматиково. Към заявлението било приложено удостоверение № 1/24.02.2017г. от помощник-нотариус П.Д., по силата на което да се снабди със скица и удостоверение за данъчна оценка на посочения имот.

Началникът на Общинска служба „Земеделие” - Бургас Н.Л. отказала да уважи искането, като отразила изрично отказа в писмо № 146/01.03.2017г. по описа на ОС„Земеделие“ – гр.Бургас.

 Писмото било получено лично от жалбоподателя с известие за доставяне на 07.03.2017г.

Недоволен от така постановения отказ К. го оспорил пред Административен съд – Бургас  с жалба вх.№ 2823/21.03.2017г. по описа на съда.

По делото е приложено и прието като доказателство удостоверение изх.№ 04/07.04.2017г. от нотариус М.Т. – рег № 684 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие Районен съд  - Малко Търново. Удостоверението е издадено в уверение на това,      че жалбоподателят П.Н.К. е подал молба за признаване правото му на собственост по отношение на процесния имот по давност и във връзка с нея е образувано нотариално дело № 10/2017г. за обстоятелствена проверка по чл.587, ал.2 от ГПК.

По делото е разпитан като свидетел П.П.К., който дава показания относно владеенето и обработването на процесния имот от неговия баща – жалбоподателят К..

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена срещу акт подлежащ на съдебен контрол пред компетентен да я разгледа съд, в срока по чл.149 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването:

Предмет на оспорване е изричен отказ на началника на ОС "Земеделие" гр.Бургас да издаде скица на имоти от картата на възстановената собственост по реда на Наредба № 49 от 5.11.2004г. за поддържане на картата за възстановената собственост. По своята същност издаването на скица за имот от картата на възстановената собственост е административна услуга по смисъла на пар.1, т.2, б."в" от ДР на АПК и за извършването й, както и за обжалване на отказите за това, се прилагат правилата за издаване и обжалване на индивидуални административни актове, регламентирани в АПК. Оспореният отказ не попада в обхвата на пар.19 от ЗИД на АПК, тъй като не представлява такъв по ЗСПЗЗ и правилника за приложението му. Дейността на Общинските служби "Земеделие" по издаване на скици за земеделските земи е уредена в Наредба № 49 от 5.11.2004г. за поддържане на картата на възстановената собственост. Разпоредбата на пар.19 от ЗИД на АПК не може да се тълкува разширително. В нея не са визирани производствата, уредени с наредби, макар и свързани с прилагането на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ. А освен това в съдебната практика на смесените петчленни състави на ВКС и ВАС по повдигнатите спорове за подсъдност е възприето становището, че административните съдилища са компетентни да разглеждат като първа инстанция жалбите срещу отказ за извършване на административна услуга /определение № 38/26.06.2013г. по адм.д. № 34/2013г. на смесен 5 -членен състав ВАС и др./.

Жалбата е подадена срещу акт, подлежащ на съдебен контрол за законосъобразност. Оспореният акт представлява изричен отказ на компетентния орган да извърши административна услуга. Скицата на имота, отразен върху картата на възстановената собственост, представлява документ, който има значение за признаване на права. Отказът за издаването й попада в приложното поле на чл.21, ал.3, предл. последно от АПК и подлежи на съдебен контрол за законосъобразност.

Спазен е срокът за оспорване на административния акт. Отказът е съобщен на жалбоподателя на 07.03.201, видно от известие за доставяне, а жалбата е постъпила на 21.03.2017г.

Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган – началника на ОС „Земеделие” – Бургас, на основание чл.3, ал.1 от Наредба № 49 от 5.11.2004г. за поддържане на картата на възстановената собственост /Наредбата/. Същият е компетентен да извърши или съответно да откаже да извърши административната услуга - издаване на скица относно имот, който попада в местност, върху която се простира неговата териториална компетентност.

Отказът да бъде издадено исканата скица е мотивиран от административния орган с обстоятелството, че заявителят П.К. не попада сред лицата посочени в разпоредбата на чл.3, ал.1 от цитираната наредба. Посочено е, че процесния имот № 011069 в землището на с.Граматиково, общ.Малко Търново е собственост на наследниците на  К.Д.П., съгласно решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, № 250 от 19.11.1998г.

Съгласно чл.3, ал.1 от Наредба № 49/2004г. общинската служба по земеделие по писмено искане на собствениците, съда или на други оправомощени органи и заинтересувани лица издава и заверява скици на поземлените имоти и заверява проекти за разделяне и обединяване на поземлени имоти от картата на възстановената собственост. Анализа на тази разпоредба сочи, че за да бъде издадена скица за поземлен имот са необходими две предпоставки: 1. да бъде направено искане за това и 2. това искане да изхожда от кръга на лицата, лимитативно изброени в правната норма - това са собствениците на земята, съда, други оправомощени органи и заинтересувани лица.    

В случая спорът е единствено дали жалбоподателят К., който е поискал извършването на административна услуга, е заинтересовано лице по смисъла на чл.3, ал.1 от Наредба № 49/2004г.

Настоящият съдебен състав намира, че молителят в производството по чл.587, ал.2 от ГПК за извършване на обстоятелствена проверка за придобиване на собствеността по давност, е заинтересовано лице по смисъла на чл.3, ал.1 от Наредба № 49/2004г. Видно от съдържанието на цитираната разпоредба, възможността за издаване на скици не е ограничена само в полза на собствениците и носителите на други вещни права върху земеделските земи, а е предвидено, че и други заинтересовани лица имат право да получат скица от картата на възстановената собственост. Безспорно заинтересовани лица от издаването на скица за имота, са тези които претендират, че са го придобили по давност.

Решението на административния орган да извърши или да не извърши този вид административна услуга не е в състояние да предотврати евентуални спорове за материално право между лицата, претендиращи, че са собственици на имота. Не е и в компетенциите на Общинската служба "Земеделие" да преценява нуждата от извършването на административната услуга, включително и да преценява чия собственост са имотите. Затова административният орган винаги дължи издаването на исканите скици, щом заявителят доказва правен интерес от тях. Това е така, защото скицата според чл.3, ал.2 от Наредба № 49/2004г. представлява копие от картата на възстановената собственост и отразява състоянието на имота към датата на издаването й съгласно данните в регистъра.

Обстоятелството, че съществува производство по чл.587, ал.2 от ГПК за извършване на обстоятелствена проверка за придобиване на собствеността процесния имот по давност по заявление от жалбоподателя П.К., е доказано по категоричен и безспорен начин от представеното по делото удостоверение изх.№ 04/07.04.2017г. от нотариус М.Т. – рег № 684 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие Районен съд  - Малко Търново.

За това съдът приема, че административният орган е бил длъжен да издаде исканата скица. Тяхното издаване е поискано от заинтересовано лице  по смисъла на чл.3, ал.1 от Наредба № 49/2004г. от една страна, тъй като е инициирало образуването на нотариално производство по чл.587 от ГПК, от друга страна. В този смисъл е и съдебната практика на ВАС, ІV-то отделение /решение №15541/06.12.2012г. по адм.д. №6858/2012г.; решение 2915/28.02.2013г. по адм.д. № 13682/2012г. и решение №15102/12.12.2014г. по адм. д. № 5942/2014г./.

Предвид изложеното следва да се приеме, че оспореният административен акт е незаконосъобразен като издаден в противоречие с разпоредбите и целта на закона и следва да бъде отменен, а преписката да бъде върната на административния орган, който да издаде искания документ в срока по чл.57 ал.2 от АПК.

При този изход на делото и съобразно разпоредбата на чл.143, ал.1 от АПК, разноски не следва да бъдат присъждани, предвид изричното изявление на процесуалния представител на жалбаподателя, че не желае такива.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2, чл.173, ал.2 и 3 и чл.174 от АПК, Бургаският административен съд, двадесети състав

 

 

   Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Отказа на началника на Общинска служба „Земеделие“ – гр.Бургас да издаде на скица за имот № 011069, землище с.Граматиково, общ.Малко Търново, по заявление вх.№ 365/24.02.2017г. подадено от П.Н.К., ЕГН **********, с адрес: ***, обективиран в Писмо № 146/01.03.2017г. по описа на Общинска служба „Земеделие“ – гр.Бургас.

ВРЪЩА  преписката на административния орган като го задължава да издаде исканата скица за процесния имот в 7 дневен срок, считано от влизане в сила на решението.

 

 Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: