ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 24.04.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и четвърти април                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 691 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Н.К., редовно и своевременно призован, не се явява. Представлява се от адв.Н.К., надлежно упълномощен, с представено  по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ град БУРГАС – редовно и своевременно призован, се  представлява от гл.ю.к.М.,  с представено пълномощно в днешното съдебно  заседание.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да не  се  дава ход на делото. На основание чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ подсъден е Районен съд гр.Малко Търново, по местонахождение на имота.

АДВ.К. - Считам, че възражението на ответната страна е неоснователно,тъй като се касае за административна процедура по издаване на скица, а не за  процедура по възстановяване на земеделска земя по ЗСПЗЗ и актовете издадени към него. В случая се касае за административно производство, което няма нищо общо с процедурата по  възстановяване на земеделска земя.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ М. - В законът е уредено, че решение на ОС“Земеделие“ се обжалват в 14 дневен срок, по местонахождение на имота.

Съдът намира, че искането на процесуалния представител на ответната стран е неоснователен, тъй като предмет на оспорване е акт, който не е издаден по реда на ЗСПЗЗ, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА искането на процесуалния представител на ответната страна да не се дава ход на делото поради, неподсъдността му пред настоящия съд.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

          На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от П.Н.К., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез адвокат Н.П.К. ***, против Писмо № 146/01.03.2017г. на началника на Общинска служба „Земеделие“ – гр.Бургас, с което се отказва издаването на скица за имот № 011069, землище с.Граматиково, общ.Малко Търново, по заявление вх.№ 365/24.02.2017г. подадено от П.Н.К., ЕГН **********, с адрес: ***.

Иска се отмяна на оспорения административния акт и връщане на преписката на началника на ОС „Земеделие“ – гр.Бургас със задължителни указания за извършване на съответната административна услуга.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

               АДВ.К.- Нямам възражения по доклада. Представям удостоверение за наследници на Н. Г. К., който е купувач  по представените  по делото договори. Водим свидетел, поддържам искането  да бъде разпитан в днешното съдебно заседание.

             ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ М. - Нямам възражения по доклада. Да се приеме представеното удостоверение.

            Съдът намира, че представеното в днешното съдебно заседание удостоверение  за наследници е относим към  предмета на разглеждане, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

           Приема представеното удостоверение за наследници изх.№ 83/20.03.2017 година.

            Съдът сне самоличността на водения от жалбоподателя свидетел, както следва:

             П.П.К.- ЕГН-**********, българин български гражданин, със средно специално образование. *** на жалбоподателя П.К..

             П.П.К. - Съгласен съм да дам показания.

             Предупреден  за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

             Обещава да говори истината.

             ВЪПРОС НА АДВ.К. - Знаете ли за започнало производство по обстоятелствена проверка за възстановяване на лозе в землището на  с.Граматиково?

              СВИДЕТЕЛЯТ П.К. - Да,знам, че има има такова започнало производство.

              ВЪПРОС НА АДВ.К.-Има ли пречки около тази обстоятелствена проверка?

              СВИДЕТЕЛЯТ П.К. - Има пречки от Началника на служба „Земеделие“ гр.Бургас, тъй като не искат да издадат скица.

              ВЪПРОС НА АДВ.К. - От колко години се владее този имот от баща Ви?

              СВИДЕТЕЛЯТ П.К.- Първо от дядо  ми и баща ми и после след като дядо  ми почина, изцяло се владеее от баща ми. Той го обработваше.

               ВЪПРОС НА АДВ.К. - Знаете ли някой да има претенции към имота?

               СВИДЕТЕЛЯТ П.К. - Никой, изцяло се владее от баща ми и  той го обработва.

                ВЪПРОС НА АДВ.К. - Знаете ли кои са свидетелите записани по обстоятелствената проверка?

                СВИДЕТЕЛЯТ П.К. - Да, от с.Граматиково са- Д.А., П. П. и С.С..

                АДВ.К. - Нямам повече въпроси към свидетеля

                ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ М. - Нямам въпроси към свидетеля.

               АДВ.К. - Нямам други искания  по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства

               ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ М. - Нямам  доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства

               Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                        О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

          АДВ.К. – Уважаеми господин съдия, моля да постановите решение, с което изцяло да омените акта на началника ОС“Земеделие“ град Бургас като незаконосъобразен и да дадете задължителни указания за извършване на административната услуга. Подробни съображения сме изложили в жалбата. Това, на което се опира отказа на началника на ОС “Земеделие“ е,  че в случая  П.К. не попада в кръга на лицата, които имат право за извършване на тази услуга, като е цитирана чл.3, ал.1 от Наредба № 49/ 2004 година. В случая П.К. не е собственик на имота документално, в случая необходимостта за това е да се издаде скица. Независимо, че не е  записан и отразен като собственик, той е владелец на имота  и попада в хипотезата  на лицата, които имат право да ползват съответната скица, тъй като в този текст на чл.3, ал.1 от Наредбата е записано  освен  да е собственик, той да е носител на други вещни права, като инициатор на производството. Ето защо в качеството си на владелец той е подал това заявление с удостоверение от нотариуса, във връзка с което е издадено удостоверението. Считаме, че имаме право да получим скицата. В тази връзка съм посочил в жалбата две решения. Едното е когато има заявление от нотариус и съответно е налице отказ. В другия случай се касае, чрез удостоверение от нотариуса зантересованото лице е поискало издаване на скица. Има произнасяне на ВАС в полза на лицата, които искат издаване на документа. В случаят скицата не представлява документ за собственост и отказа да се издаде скица, пряко накърнява правата на собственост и се взима страна в спора. По делото са представени и два писмени договора от 1969 и 1970 година, по които лицето, на което са записани  е прехвърлил  имота на Н. К. и от 1969 година имота се владее,  независимо, че не е налице вписване. Доверителят ми е собственик на имота и съответно го владее самостоятелно. Не претендираме разноски.

             ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ М. - Считам жалбата за неоснователна и моля да се остави без уважение. Мотивите са подробно изложени в представеното по делото становището на началника на ОС „Земеделие“-гр.Бургас,  което поддържам изцяло.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: