ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 684/14.04.2016г., гр.Бургас,

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, осемнадесети състав, в закрито заседание юетиринадесети април две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                   СЪДИЯ:  Ванина Колева

 

като разгледа докладваното от съдия Колева адм.д. № 691 по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е образувано по жалба на „Прайм пропърти БГ“АДСИД, гр. София, район Възраждане, ул.„Антим I“ №14, против заповед № ДК-10-ЮИР 11/19.02.2016г. на началника на РДНСК Югоизточен район, с която се прогласявя нищожността на издадено от главния архитект на община Царево разрешение за строеж №208 от 25.11.2009г. за площадкови ВиК мрежи и съоръжения и канално-помпена станция“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 44094.22.35 по кадастрална карта на с.Лозенец,  община Царево, ведно с одобрените инвестиционни проекти и  извършената на 09.11.2012г. презаверка на цитираното разрешение за строеж.

С разпореждане № 2009 от 30.03.2016г. съдът е оставил без движение жалбата. С молба от 05.04.2016г. жалбоподателят е изпълнил дадените от съда указания и е отстранил нередовностите на жалбата. С вх. № 3929/13.04.2014г. е постъпила част от административната преписка от административния орган,. С молба процесуалния представител на ответника моли адм. дело №691/2016г. по описа на Административен съд Бургас да бъде присъединено към по-рано образуваното адм. дело срещу същия административен акт по жалба на „Корал резидънс“ЕАД.

След получена съдебна справка, съдът установи, че адм. дело №621/2016г. по описа на АС - Бургас е образувано по жалба „Корал резидънс“ЕАД. против заповед № ДК-10-ЮИР 11/19.02.2016г. на началника на РДНСК Югоизточен район. Страни по адм. дело № №621/2016г. са  „Корал резидънс“ЕАД. – жалбоподател, началника на РДНСК Югоизточен район – ответник и  “Прайм пропърти БГ“ АДСИД и  главен архитект на община Царево – заинтересовани страни.

Съгласно чл.213 от ГПК във чл.144 от АПК, когато в съда има висящи няколко дела, в които участват едни и същи лица на страната на ищеца и на ответника или които имат връзка помежду си, съдът може да съедини тези дела в едно общо производство и  да издаде общо решение по тях. В случая между двете дела безспорно има връзка, тъй като предметът им е един и същ – заповед № ДК-10-ЮИР 11/19.02.2016г. на началника на РДНСК Югоизточен район. Ето защо настоящето дело следва да бъде присъединено към адм. дело № 621/2016г. по описа на АС – Бургас.

В този смисъл е и тълкуването, дадено в Постановление № 4 от 22.IX.1976 г. по гр. д. № 3/76 г., на Пленума на ВС, което в тази част не  е изгубило действието си и в т.5 на което е прието, че жалбата срещу мълчаливия отказ следва да се приеме и като жалба срещу направения по-късно изричен отказ.

Производството по жалбата на „Прайм пропърти БГ“АДСИД ще продължи под номер под № 621/2016г., а производството по настоящето дело следва да се прекрати единствено за деловодни цели. Поради това настоящето определение не прегражда по-нататъшното развитие на производството по смисъла на чл.229, ал.1, т.1 от АПК и не подлежи на обжалване.

Водим от горното Административен съд Бургас 18-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

СЪЕДИНЯВА адм. дело № 691 по описа на Административен съд Бургас за 2016г. към адм. дело № 621/2016г. на Административен съд Бургас за общо разглеждане, като производството ще продължи под № 621/2016г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №691/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.     

        

 

СЪДИЯ: