ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,28.05.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и осми май                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 691 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Г.Д.С. и Н.Д.С., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

Ответникът началник на РДНСК Югоизточен район, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № ДК-02-ЮИР-1/07.01.2013г. на началник РДНСК – Югоизточен район, с която е наредено да бъде премахнат установения незаконен строеж, „Стоманобетонови подпорни стени и бетонова площадка към магазин за промишлени стоки с гараж”, находящ се в поземлен имот по кадастрална карта на гр.Царево с идентификатор № 48619.505.814, представляващ УПИ І-2626, кв157 по плана на м.”Белия град” в Царево и частично попада в терен за озеленяване.

Производството се движи по реда на чл.215 и сл. от ЗУТ

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от днес, която изхожда от адвокат М., процесуален представител на двамата жалбоподатели. В молбата е посочено, че поради ангажимент, техния пълномощник не може да се яви в днешното съдебно заседание, но не възразява да бъде даден ход на делото, поддържа жалбата и изложените в нея възражения. Иска да бъде допусната съдебно-техническа експертиза с въпроси, които е формулирал в молбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете административната преписка като доказателство по делото.

По отношение на молбата за допускане на съдебно-техническа експертиза считам, че същата трябва да бъде уважена.

Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.2 и л.3 от делото.

 

Съдът намира искането за допускане на съдебно-техническа експертиза за допустимо и основателно, касаещо събирането на годни и относими доказателства, за които сам не разполага със специални знания. Счита, че към формулираните от жалбоподателя въпроси следва да се добави още един, а именно:

Вещото лице точно да посочи, при извършването на строежа, който е разрешен, допуснати ли са отклонения от одобрените инвестиционни проекти за този строеж и ако са допуснати, в какво точно се изразяват тези отклонения. Отговора на въпроса да бъде придружен с изготвяне на скица.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 195, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши справка в техническата служба в Община Царево, както и като извърши оглед на място, да даде заключение на формулираните от жалбоподателя въпроси, посочени в нарочна молба, представено в днешното съдебно заседание, както и на формулирания от съда въпрос, описан по-горе протокола.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 400лв., вносими в 7-дневен срок от жалбоподателите солидарно по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същите, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещото лице С. Б., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

ДАВА възможност на двете страни в 14-дневен срок от днес, в писмена молба, да изчерпят всички свои доказателствени искания във връзка със становищата си по жалбата.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.10.2013г. от 11.00 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице .

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: