ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 06.01.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На шести януари                                                 две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: С. Х.                                 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е. 

Административно  дело номер  691  по описа за  2008 година.                     

На именното повикване в  14,45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – „Тексима” ООД – гр. Ямбол -  редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника - Директор на Дирекция „ОУИ” – Бургас – се явява юк. Д.

Прокуратурата на Република България се представлява от почитаемия прокурор С. Х. от Бургаска окръжна прокуратура.

В залата се явява вещото лице С.А..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът докладва постъпила молба от адв. В.К. - процесуален представител на жалбоподателя, в която се моли разглеждането на жалбата да бъде отложено за друга дата, поради внезапно заболяване на нейния доверител, както и внезапно заболяване на самия процесуален представител. Към молбата са приложени два болнични листа № 7 от 05.01.2009 г. и № 8 от 05.01.2009 г. И двата са издадени от д-р Р. М. – ЕТ „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ – д-р Р. М.”, от които е видно, че и адвоката и неговият доверител са с диагноза „камък в бъбрека и в уретера” /и в двата случая неуточнено кой бъбрек/ и на двамата е предписан един и същи режим – домашен амбулаторен, с една и съща продължителност /три дни/, като и в двата болнични листа изрично е отбелязано, че пациентът не е в състояние да се яви на съдебно заседание.

 

ЮК. Д.: Предоставям  на съда.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Считам, че е налице удивително съвпадение на заболяванията на страната и нейния процесуален представител, за което ние можем само да им съчувстваме, като се надяваме на скорошното им оздравяване, за да бъдем ощастливени с тяхното присъствие в съдебното заседание.

Моля, да насрочите разглеждането на делото във възможно най-кратък срок, с оглед принципа на процесуална икономия при решаването на спора.

 

СЪДЪТ намира, че представените болнични листове с описани в тях заболявания, приложени към молбата на адв. К., са със съмнително съдържание, предвид изключително малката вероятност и страната и процесуалният представител в един и същи момент да се разболеят от едно и също заболяване, да посетят един и същи медик, да получат един и същи режим на лечение, с една и съща продължителност. Въпреки това, доколкото съдът не разполага с доказателства, че болничните листове не отразяват действителното здравословно състояние на адвокат В.К. и М. В. М., съдът е принуден на основание чл. 139, ал.1 от АПК, да отложи разглеждането на делото за друга дата.

Съдът споделя съчувствието на прокурора към страданията на процесуалния представител на жалбоподателя и управителя на търговското дружество, затова и с оглед скорошното приключване на делото, съдът счита, че следва да отложи разглеждането на жалбата за по-скорошна дата.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.01.2009 година от 15,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

СЪДЪТ констатира, че на дружеството-жалбоподател е наложена глоба в размер на 300 лева в съдебното заседание от 21.10.2008 г. Доколкото, обаче, липсва осъдителен диспозитив за това, съдът счита, че следва да се произнесе с изрично определение, като допълни  определението си, произнесено в съдебно заседание на 21.10.2008 г.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСЪЖДА „ТЕКСИМА” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: 838179330, с адрес гр. Ямбол, ул. „Цар Александър” № 4, ет. 2-203, да заплати глоба в размер на 300 лева.

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист за наложената глоба.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,00 часа.

                           

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: