ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 27.09                                                              град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД            VІІІ-ми административен състав

На двадесет и седми септември       две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                                                                 СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: М. В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 690 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 11.15 часа се явиха:

За жалбоподателя „Ружа“ ООД - редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас- редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., с представено по делото пълномощно.

Не се явява вещото лице инж.С.И..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилата молба, вх. № 10011/21.09.2017г. от вещото лице инж.И., с която заявява, че поради големия обем на доказателствата и работата свързана с проверки в община Сливен и съставните села към нея, не е изготвил заключението в срок и моли делото да бъде отложено за по-късна дата.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Представям доказателства във връзка с валидността на електронните подписи на лицата, подписали удостоверения за електронен подпис - органи по приходите при ТД НАП, с които са подписани издадените документи - ЗВР, РД, РА, които моля да приемете.

Моля да задължите процесуалния представител на жалбоподателя да посочи имената на свидетелите и какви обстоятелства ще сочи с техния разпит.

По повод молбата на вещото лице-предоставям на съда.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника доказателства, касаещи  компетентността на органите, подписали с електронен подпис ЗВР, РА и РД.

ДАВА възможност на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза да изготви заключението, като му указва, че следва да го представи в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание.

УКАЗВА на процесуалния представител на жалбоподателя да уточни имената и длъжностите на лицата, които желае да бъдат разпитани по настоящото дело, в нарочна молба, с препис за ответната страна, за което е бил задължен на 10.05.2017г., в 7-дневен срок от уведомяването.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.11.2017г. от 11.00 ч., за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

         СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: