ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 14.03.                                                                       град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На четиринадесети март                             две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 690 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

За жалбоподателя „Ружа“ ООД - редовно уведомен, се явява адв. Н., с представено по делото пълномощно.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас- редовно уведомен, се явява юк. Й., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

 

Съдът докладва постъпилото заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза с вх.№ 2656/06.03.2018 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. Н.: Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

 

юк. Й.: Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

 

снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

адв. Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Заключението е изчерпателно.

 

юк. Й.: Имам въпроси.

Само по документи по преписката ли изготвихте заключението или ходихте и на място?

 

Вещото лице: Тези документи, които съм коментирала в заключението, са представени по преписката. Допълнително ми бяха предоставени документи от жалбоподателя, за да си направя съответните изводи.

 

юк. Й.: Документи на доставчици не сте гледали, така ли?

 

Вещото лице: Не съм гледала.

 

юк. Й.: Във връзка с отговора Ви на въпрос №3 казвате, че нямате специални знания за цимента и влагането му. Правите ли категоричен извод, че циментът е вложен в тези площадки?

Вещото лице: Доколкото по счетоводни данни цялото количество цимент, което е закупено с процесната фактура – 7000 бр. торби, са изписани като разход за строителна дейност – спортни площадки, в този смисъл съм направила някакви прости аритметични изчисления без да имам специални знания, за да установя дали закупеното количество като количество съответства на това, което евентуално по норми следва да се вложи като цимент в количество бетон. Затова не съм посочила конкретно с точност стойността, а съм посочила приблизителни такива. Доколкото въпросът ми е зададен дали жалбоподателят е вложил същите в последващите облагаеми доставки, в този смисъл съм направила това просто аритметическо изчисление, понеже в рд има твърдения, че цимента не е вложен, но няма изследване по повод този въпрос. Просто има твърдение, че не е вложен.

юк. Й.: Вие твърдите ли, че е вложен?

Вещото лице: По счетоводни данни твърдя, че е вложен.

юк. Й.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ също няма въпроси към вещото лице.

 

юк. Й.: Понеже по преписката не са приложени извадки от програмния продукт във връзка с дневниците за продажби на „КБ Трейд Импорт-Експорт“ ЕООД, който е доставчик на „Пойнт Стор“ ЕООД, и справка за трудовите договори, ги представям в днешно съдебно заседание и моля да бъдат приети.

 

адв. Н.:  Считам представените документи за неотносими към спора, тъй като се изследват отношения между доставчик на моя доверител и негов доставчик, които са неотносими към правния спор за реалността на една конкретна доставка. Водим допуснатия свидетел - склададжията, който е подписвал стоковите разписки за цимента.

СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит водения свидетел.

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

 

Д.А.Д., ЕГН: **********,  на ** години, българин, български гражданин, осъждан, със средно образование, несемеен, бивш служител на дружеството-жалбоподател.

 

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

Свидетелят на въпроси на адв. Н.:

 

Въпрос: В кой период и на каква длъжност сте работил в дружеството-жалбоподател?

 

отговор: От 2013 г. до 2015 г. като склададжия.

 

Въпрос: Какво влизаше във Вашите задължения като склададжия?

 

отговор: Да разтоварвам и натоварвам материали?

 

Въпрос: Спомняте ли си, докато сте били служител на „Ружа“ ООД да са пристигали доставки на цимент, партиди от една софийска фирма и ако да – Вие ли ги получихте и коя година и кой месец стана това?

отговор: Началото на м. юни 2014 г. ми се обади началникът, да отида да разтоваря на самия обект, защото имало камион с материали. Отидох, разтоварих го и ми направи впечатление, че бяха двама шофьори. Материалът беше цимент на палети, в камиона бяха около 15-16 палета. В един палет има 63 торби. Разтоварих цимента. На място имаше и още един човек, според мен беше управителят на фирмата-снабдител. Викаха му П. или П., не си спомням точно.

Въпрос: Вие лично ли разтоварихте цимента и с какво?

отговор: Да, аз лично разтоварих цимента с мотокар, който беше на обекта.

Въпрос: Можете ли да карате мотокар?

отговор: Да, мога.

Въпрос: Колко пъти се случи това, една доставка ли беше? В какъв камион бяха палетите?

отговор: Камионът беше тир, няколко пъти, през ден-два разтоварвах.

Въпрос: На кой обект?

отговор: В гр. Сливен,  на спортни площадки, една - в кв. „Речица“, една - в кв. „Надежда“ и още една в кв. „Сини камъни“.

Въпрос: Вие обикновено стоките в склада ли ги получавахте или на обектите?

отговор: Различно, по принцип в склада. Тогава ми се обади началникът и ги разтоварихме на трите обекта-спортни площадки. Направо там ги разтоварвахме с големия камион.

Въпрос: Вие ли подписвате документите по-принцип?

отговор: Да, аз ги подписвам. Ако ме няма, ги подписва началникът.

Въпрос: Не ги познавате тези хора, не сте ги виждал?

отговор: Не.

адв. Н.: Нямам други въпроси.

свидетелят на въпроси на юк. Й.:

Въпрос: Кога стана доставката на цимента?

отговор: Началното на м. юни 2014 г.

Въпрос: Идва камионът на обекта и там започва разтоварването, така ли?

отговор: Да.

Въпрос: Колко човека разтоварвахте?

отговор: Аз с още един или двама.

Въпрос: Казахте, че сте използвал мотокар. Другите двама и те ли използваха мотокар?

отговор: Не, само аз. Те ми помагаха.

Въпрос: Кои бяха другите двама?

отговор: Не си спомням.

Въпрос: Този цимент, като се разтовари, там на открито ли остана?

отговор: Не знам, след разтоварването се прибрах в централната база.

Въпрос: В договора Ви с „Ружа“ ООД пишеше, че сте склададжия ли? Не сте бил шофьор?

отговор: Да, склададжия.

Въпрос: Имахте ли трудов договор за този период с фирмата?

отговор: Да.

Въпрос: Когато се разтовари цимента, кога впоследствие започна да се работи с него?

отговор: Не знам, аз само го разтоварих и се прибрах в базата.

Въпрос: Каква марка беше камионът, който разтоварвахте?

отговор: Голям тир беше.

Въпрос: Двама шофьора ли го караха?

отговор: Да.

Юк. Й.: Нямам други въпроси.

Въпрос на адв. Н.: Торбите на палети ли бяха?

отговор: Да, на палети бяха.

адв. Н.: Да се приеме заключението. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юк. Й.: Да се приеме заключението. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства от ответника.

 ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза и му определя окончателно възнаграждение в размер на 800.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 800 лв. на 14.03.2018г./.

 

Приключва събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество:

 

Адв. Н.: Моля да уважите жалбата на моя доверител. Ще представя писмени бележки в указна от съда срок. Претендирам присъждане на разноските по делото.

 

юк. Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана по съображенията, изложените в решението на директора на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, в РД и РА. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 1612.00 лева.

 

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: