ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 10.05.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На десети май                                          две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 690 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

За жалбоподателя „Ружа“ ООД - редовно уведомен, се явява адв. Н. – представя пълномощно.

За ответника директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас- редовно уведомен, се явява юк. Й. – представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Ружа“ ООД, с ЕИК по Булстат *****, със седалище и адрес на управление *****, представлявано от управителя А.Г.А. против ревизионен акт № Р-02000216002476-091-001/15.12.2016 г. на началник сектор, възложил ревизията и гл. инспектор по приходите, ръководител на ревизията при ТД НАП Бургас, изцяло потвърден с решение № 40/01.03.2017 г. на директора на дирекция „ОДОП” - гр. Бургас при ЦУ на НАП - София.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК  във връзка с § 2 ДР ДОПК.

 

Адв. Н.: Поддържам жалбата на моя доверител изцяло. Моля да се приеме административната преписка. Имам доказателствени искания, а именно: моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроси, формулирани в нарочна писмена молба, която депозирам днес. Също така имам искане за събиране на гласни доказателства, разпит на трима свидетели в условията на довеждане досежно фактическото осъществяване на доставките. Единият свидетел е служител на доставчика „Пойнт стор“ ЕООД, другият е на доставчика „Саут – 74“ ЕООД и един служител, работещ при доверителя ми. След изготвянето и представянето на съдебно-техническата експертиза ще искам назначаване и на съдебно-счетоводна експертиза.

юк. Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. По доказателствените искания предоставям на съда.

Възразявам по допускането на свидетели, без да бъде конкретизирано в качеството на какви ще бъдат доведени и какви въпроси ще им бъдат поставени.

 

Адв. Н.: Свидетелите са извършвали пряко тези доставки, имат лични наблюдения в извършването на СМР. Не мога да конкретизирам в днешно съдебно заседание имената им, тъй като не зная доставчикът кой работник ще изпрати и дали съответният работник ще бъде намерен за следващото съдебно заседание.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши необходимите справки и оглед на място да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, формулирани в нарочна писмена молба, представена в днешно съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещо лице инж. С.И. при депозит в размер на 600.00 лв., вносими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес.

Допуска до разпит при довеждане за следващо съдебно заседание трима свидетели, които ще установяват относими за спора факти.

 Указва на процесуалния представител на жалбоподателя да уточни имената на свидетелите в нарочна молба, с препис за ответника, в 7-дневен срок от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след заплащане на определения депозит.

 

 ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.06.2017 г. от 10,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: