ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 31.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи януари                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 690 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11: 26 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ, редовно уведомен, се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К. и юрисконсулт А., с пълномощни по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на община Царево, редовно уведомен, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Царево, редовно призована, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  „Корал резидънс” ЕАД, редовно призована, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призован, се явява прокурор Стоянова.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.А.-Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото предвид редовното призоваване на страните, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е допълнително заключение от вещото лице, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице, което е със снета по делото самоличност. Вещото лице, ПРЕДУПРЕДЕНО за наказателната отговорност по чл.291 от НК, ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Представила съм допълнително писмено заключение, със скица,  които поддържам. Нямам какво да добавя към момента. Единственото допълнение което мога да направя към момента е че в РИОСВ Бургас, към документацията за инвестиционния проект е приложено уведомление №1221 от 05.03.2010г.. Лично проверих в документацията в РИОСВ Бургас и установих, че се съдържат копия за проектна документация, които са приложени и по делото, единствено това уведомление го няма по делото. Уведомлението е надлежно оформено за конкретния обект за който е издадено писмо вх.№1221/19.03.2010 г. на РИОСВ Бургас. Самото уведомление, което е вписано от 05.03.2010г. касае този обект за който е разрешението за строеж, а именно външна пътна - обслужваща улица от второстепенната улична мрежа, с входно и изходно кръстовище за поземлен имот с идентификатор ***.

 

АДВОКАТ С.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: За кой имот се отнася това уведомление, което цитирахте?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Пише Външна пътна-обслужваща улица, с идентификатор 44094.3.7 – VІ клас,  обслужваща улица от второстепенната улична мрежа, с входно и изходно кръстовище за поземлен имот с идентификатор ***. Това е текста.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: В писмото на РИСОВ Бургас се говори за имот с последни цифри 22.35. Искам да попитам, понеже стана въпрос за писмо №1221/19.03.2010г., има ли такова писмо за имот с идентификатор *** имот, но касаещо имот с идентификатор 44094.3.7?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Писмо 1221 на РИСОВ Бургас от 19.03.2010 г. е във връзка с внесената информация с уведомление №1221/05.03.10г., с което аз лично се запознах в РИОСВ Бургас и с приложената към нея документация. В уведомлението е записано в точка резюме на предложението, че външната пътна връзка е имот с идентификатор 44094.3.7, обслужваща улица от VІ клас, 350 м., с входно и изходно кръстовище за ПИ с идентификатор *** и към това уведомление е приложена наличната и по делото проектна документация, въз основа на която е издадено разрешението за строеж, предмет на делото. Това уведомление е различно от другите уведомления на „Прайм пропърти БГ“ АДСИЦ и съвсем различно от другите писма и уведомления и го няма приложено по нито едно дело. Това уведомление го имам от РИОСВ, като юрисконсулта смяташе, че то е било копирано и представено по делата, но не е. Всичко останало е приложено, само това уведомление го няма по делата. Това уведомление ми беше дадено от юрисконсулта на РИОСВ Бургас и то е било предмет на писмото изх.№ 1221/19.03.2010г. на РИОСВ.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Планът за улична регулация за новообразуваните имоти касае ли и имота, който попада обслужващия път – ПИ с идентификатор 44094.3.7?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Действащият и понастоящем ПУП за имотите собственост на „Прайм пропърти БГ“ АДСИЦ с идентификатор с последни цифри *** е процедиран и одобрен при условието на транспортен достъп, съгласно изискванията на ЗУТ, на път който в конкретния случай е в имот с 44094.3.7. Изрично в заповедта за одобряване на ПУП е вписано, че се одобрява и улична регулация.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Този план за улична регулация нанесен ли е и съвпада ли с Кадастралната карта?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: В Кадастралната карта са отразени поземлените имоти, а не плановете за регулация, и в конкретния случай не съм правила детайлна справка дали контура на поземления имот съвпада изцяло и напълно с контура на пътя по ПУП.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ А.: Бих искала вещото лице да уточни процесната пътна връзка с идентификатор ПИ с идентификатор 44094.3.7, попада ли изцяло в ПИ с идентификатор ***, доколкото има такова изявление от вещото лице в предходното съдебно заседание?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Говорим само за пътните връзка. Това е в ПИ с идентификатор *** и осъществява връзката с ПИ с идентификатор 44094.3.7. Тази пътна връзка е част от процесното разрешение за строеж, то е вписано в текста и тя попада в ПИ с идентификатор с идентификатор ***.

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ А.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

 ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме заключението на вещото лице. Нямам въпроси.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на  290 лева, от които 250 лева платими от внесения от депозит/л.387 от делото/ и 40 лева платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай, че не бъдат представени доказателства за определеното допълнително възнаграждение на вещото лице, за сумата от 40 лева ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо съдия, принципно нямаме доказателствени искания, но с оглед на уведомлението, което вещото лице спомена в днешното съдебно заседание и за което на практика за първи път чуваме, ответната страна да заяви дали се спори относно местоположението на строежа, дали този строеж е идентичен с посочения в строителното разрешение, за да знаем дали да искаме представянето на уведомлението.        

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Това е частен документ, в който става въпрос за друго имот и според мен това уведомление е леко поправено, тъй като ПИ с идентификатор 44094.3.7 е дописан допълнително. Важен е документа на органа.

 

АДВОКАТ С.: Да се заяви от процесуалните представители на ответника дали оспорват местоположението на строежа, дали същия е идентичен на този, който е в разрешението за строеж. Събираме едни доказателства, с оглед досегашната позиция на административния орган и все събираме доказателства, а дефакто ние не сме наясно точно какво твърди той.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Твърдя, че строежът е един и същ, както и в издаденото разрешение за строеж, но строежът е разположен в имот различен от този, за който е издадено разрешението за строеж, видно от писмо изх.№1221/19.03.2010г. на РИОСВ Бургас, където изобщо не става въпрос за имот с ПИ с идентификатор 44094.3.7.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се изиска уведомление №1221/05.03.2010 година подадено до директора на РИОСВ Бургас.

 

АДВОКАТ С.:  Предоставям на съда по направеното искане от прокурора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Не следва да бъде изискано това уведомление, тъй като считам, че е без значение за настоящия спор, защото касае друг имот.

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ А.: Споделям становището на юрисконсулт К..

 

ЮРИСКОНСУЛТ КОСТВА: Представям и моля да приемете за сведение решение №14279/23.12.2016г. на пет челен състав на Върховен административен съд, касаещо потвърждаване на заповед на министъра на околната среда и водите, с която е наложено ПАМ относно спиране на строителството в имотите на к-г Корал между, които е имот и с идентификатор ***, който както стана ясно от разпита на вещото лице се съдържа процесния имот с с идентификатор 44094.3.7. Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ А.: Да се приеме за сведение представеното решение. Нямам доказателствени искания.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо съдия, действително първоинстанционното решение се намира в кориците на делото и не възразявам да бъде прието за сведение и решението на втората инстанция. Правя само уточнение, че в крайна сметка съдебният акт потвърждава една заповед на министъра на Околната среда и водите намираща своите основания по закона за опазване на околната среда и водите, Закона за биологичното разнообразие и т.н.. Принудителната административна мярка се изразява в спиране на изпълнението на инвестиционните намерения, което в крайна сметка не може да повлияе на законосъобразността на строителните книжа издадени по реда на ЗУТ. Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме представеното решение за сведение. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за сведение решение №14279/23.12.2016 г. по адм.д.№ 7109/2016г. на петчленен състав на Върховен административен съд.

 

ЗАДЪЛЖАВА директора на РИСОВ Бургас, в 7-дневен срок от уведомяването да представи по делото заверено копие от уведомление вх.№ 1221/05.03.2010г. подадено от името на община Царево - възложител и „Прайм пропъти БГ“АДСИЦ -инвеститор.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.03.2017г. от 11,20ч., за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: