ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 29.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети ноември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 690 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ, редовно уведомен, се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А. и юрисконсулт А., с пълномощни по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на община Царево, редовно уведомен, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Царево, редовно призована, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  „Корал резидънс” ЕАД, редовно призована, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призован, се явява прокурор Стоянова.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.А.-Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото предвид редовното призоваване на страните, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

В.В.А.-Д. –години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Представила съм писмено заключение, с приложения към него, които поддържам. Нямам какво да добавя към момента.

 

АДВОКАТ С.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ  А.: Процесният строеж, посочен в оспорената заповед, касае имот с идентификатор 44094.3.7 и в тази връзка да попитам при изготвяне на експертизата взели ли сте го в предвид, понеже навсякъде в заключението е цитиран друг имот с последни цифри 22.35 и отговорите касаят имот с последни цифри 22.35 или друг имот?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Въпросите които са ми  зададени касаят имот 22.35 и съм отговорила за този имот.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Процесният имот е с последни цифри .3.7, а навсякъде в заключението е записано 22.35, като въпросът ми е в обстоятелствената част  т.3, е записано, че е направено справка в РИОСВ Бургас, това за кой имот се отнася?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Справката касае имот с последни цифри 22.35, а не имота общинския път с идентификатор с последни цифри 3.7.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Може ли да кажете дали има  издадена оценка на ОВОС за процесния имот?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Не мога да отговаря за имот с последни цифри 3.7., дали има такава оценка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Експертизата е неотносима, тъй като не касае процесния имот.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението, като считам, че е неотносимо.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Считам, че експертизата касае друг поземлен имот и е неотносима към настоящия административен спор, но не възразявам да бъде приета въпреки това. Вещото лице е отговорило на поставените от жалбоподателя задачи.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: При справка в кадастралната карта имот с идентификатор последни цифри 3.7. е отреден за общински път.

 

АДВОКАТ С.: Има доказателства че е отреден като имот за път. Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

        

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д. на въпрос на съда: В разрешението за строеж става въпрос за реконструкция на обслужващ път, т.е. за направа на пътна връзка обслужваща имот с последни цифри 22.35. към този съществуващ обслужващ път, като за целта се предвижда да се изгребе горния слой на съществуващата настилка на този път и да се направи съответно нова настилка за движение клас „А- леко-товарно”, като съответно са предприети действия по отводняване на пътя, тъй като е прието, че съществуващото отводняване е неподходящо и затруднява движението. Предвижда се нова маркировка, както с боя на самата настилка, така и с пътни знаци. Тази част от СМР-та, които в текстовата част на инвестиционния проект, са към реконструкцията на съществуващата  улица VІ категория. Изцяло ново дефакто е само така наречената пътна връзка, като начин на включване на транспортното движение от и за имот с последни цифри 22.35. Това включване се осъществява на границата на двата имота с последни цифри 3.7. и 22.35. Има част от тези започващи криви и габарити и радиуси влизащи в територията на имота и други, които са извън имота и са към самия имот. Тези два имота 3.7. и 22.35. са гранични в зоната, в която се осъществява тези участъци на връзката вход-изход. Има одобрен ПУП за имот 35, но за външната пътна връзка няма необходимост от парцеларен план, тъй като няма намесен трети имот. Преди реализирането на това СМР има връзка между имота и пътя, но няма трети имот. Парцеларен план се прави в случаите, в които се предвижда някаква техническа инфраструктура да преминава през трети имот, в случая няма трети имот. На място пътя го има, но не отговаря като начин на завършващо покритие, маркировка на всички действащия правила и нормативи и най-вече където е вход-изход на имот 22.35. и те казват ще направим пътна връзка и за тази цел се одобрява техническа документация. Този път е VІ клас, общински и граничи с имота жалбоподателя и с други имоти, които също се обслужват от него. Не знам дали има парцеларен план, знам че има ПУП, който е надлежно одобрен за инвестиционните намерения на „Прайм пропърти БГ” и уреждат влизането и излизането. Общинският имот 3.7. и имот 22.35. на „Прайм пропърти БГ” се допират. Те реконструират това което е съществуващо и граничещо и не може да има УПИ без да имаш достъп до пътя. Те си регламентират връзката с пътя. Тази нова пътна връзка е изцяло в имот 35 и затова не е необходимо парцеларен план. Няма трети имот. Пътя граничи с други имоти, а конкретната пътна връзка не граничи с други имоти, тя попада изцяло в имот 22.35.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 600 лева, от които 400лева платими от внесения от депозит/л.83 от делото/ и 200лева платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай, че не бъдат представени доказателства за внесеното определеното допълнително възнаграждение на вещото лице, за сумата от 200 лева ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

АДВОКАТ С.: Имам и други доказателствени искания, като представям и моля да приемете доклад за оценка на въздействието върху околната среда, който е послужил за издаването на решение по ОВОС през 2004г. по отношение на имот 22.35., заповед на РИОСВ, ПУП на хотелски комплекс. Относими са тези доказателства, тъй като разрешената улица VІ клас, в едната част завършва с входно-изходно кръстовище именно за имот 22.35. От цялата техническа документация е видно, от самото разрешение за строеж като от неговото съдържание се наблюдава значителна част от техническата документация, че е относима за имот 22.35., описана надлежно и кредитирана към момента на издаване на разрешението за строеж. Представям заповед на кмета на община Царево №РД-01-842/18.12.2008г., с която се учредява право на строеж по смисъла на ЗООС и същата се изразява във вещни права по отношение на този имот, от който също така е видно, че се касае за имот „Улица” по действащия план на гр.Царево. Представям и моля да приемете становище №1221 от 2010година на РИОСВ Бургас, което е издадено изрично за процесното инвестиционно намерение, т.е. неговата доказателствена сила считаме, че е със съществено значение, тъй като самия компетентен орган, който следи за спазване на екологичното законодателство изрично е посочил, че не са налице предпоставките за провеждане на процедурите по ЗООС, ЗБР и Наредбата за съвместимост и така нататък. Това е относимо и още по една линия на разсъждение, а именно считаме, че с него се припокриват изискванията с чл.143 и чл.144, т. 4 от ЗУТ, където се изисква валидност на актове, при съответствие на инвестиционния проект с условията в тези закони. В тази връзка моля да го приемете, като становище което напълно замества издаването и необходимостта на въпросните административни актове, касаещи изпълнението на строежа. Представям и обяснителна записка към ПУП, Заповед на РИОСВ по отношение на имот 22.35., наложена ПАМ и решение на първа инстанция, като към настоящия момент няма произнасяне на втора инстанция.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Във връзка с представеното писмо 1221/2010г., същото е представено от административния орган, видно от окомплектовката т.6. и в тази връзка моля да не го приемате. Що се касае за всички други доказателства, с изключение на заповедта за учредяване на право на строеж, да не се приемат, като абсолютно неотносими. От прочита на същите се установява, че касаят имотите на „Прайм пропърти БГ”АДСИЦ, които са обединени в имот с идентификатор 22.35., а протестирането и обявено за нищожно разрешение за строеж касае друг имот, различен от имотите на „Праймпропърти”, а именно имот с последни цифри 3.7., в тази връзка същите са неотносими към предмета на спора и моля да не се приемат. Противопоставям се изцяло да бъдат приети, тъй като не касаят процесния имот. Не се противопоставям да бъде приета заповедта за учредяване на право на строеж на кмета на Община Царево.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че представените писмени доказателства са неотносими към конкретния административен спор, тъй като касаят друг поземлен имот завършващ на последни цифри 22.35.

 

АДВОКАТ С.: Моля да не приемете становището на процесуалния представител на административния орган, по следните съображения: С оглед спецификата на строежа - техническа инфраструктура, път VІ клас, следва да се имат предвид разпоредбите за изпълнение на такъв вид строеж, а същите са уредени от чл.64 до осемдесет и някой си, като от съдържанието на чл.66 е видно, че недвижимите имоти се свързват задължително с изградените мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, въз основа на издадени строителни книжа, поради тази линия на съображения не е без значение статута на имот 35, тъй като за същия следва да се изпълни въпросното техническо съоръжение, а за да се изпълни трябва да отговаря на изискванията за присъединяваме и в тази връзка напълно относими са представените писмени доказателства по отношение на имот 22.35. и моля да ги приемете.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание доказателства от адвокат С., а именно: доклад за оценка на въздействието върху околната среда на обект „Хотелски комплекс” в имоти №000130, 000133, 021001 в м. „Рибарницата” в землището на с.Лозенец, община Царево, заповед № РД-01-842/18.12.2008г. на кмета на община Царево, становище изх.№1221/19.03.2010г. на РИОСВ Бургас, заповед РД-676/04.09.2014г. на РИОСВ и подробен устройствен план на хотелски комплекс, чиято относимост ще бъде обсъдена с крайния съдебен акт с останалите доказателства.

 

ПРИЕМА за сведение решение № 35/04.01.2016година по адм.д.№12639/2014г. по описа на Върховен административен съд.

 

 АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо председател предвид разбора на доказателства, които бяха представени днес, моля да се постави допълнителна задача към вещото лице, а именно да установи какво е предназначението и параметрите за имот с последна цифра 3.7. и какво е предназначението му по Кадастралната карта?

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Не възразявам по допускането на допълнителен въпрос, като моля вещото лице да отговори какви планове има за този имот?

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Присъединявам се към становището на юрисконсулт А..

 

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се допусне допълнителна задача към вещото лице с така поставените въпроси.

 

Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителни въпроси към съдебно-техническата експертиза вещото лице по която след като извърши проверка в АГКК Бургас и община Царево, да отговори на въпроса относно имот с идентификатор 44094.3.7, какво е неговото предназначение по Кадастралната карта и по отношение на него какви действащия планове има?

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 250 лева, вносими от жабоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото и съответния платежен документ.

Да се уведоми вещото лице арх.В.А.-Д., след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства и липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.01.2017г. от 11.10 часа ,за която дата и час страните редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: