ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети март                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: В. К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 690 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 12:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ, редовно уведомен, се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К. и главен експерт А., с пълномощни по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на община Царево, редовно уведомен, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Царево, редовно призована, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  „Корал резидънс” ЕАД, редовно призована, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призован, се явява прокурор К..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото предвид редовното призоваване на страните, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх. № 1678/20.02.2017г.  от  РИСОВ Бургас с приложено към него заверено копие от уведомление вх.№ 1221/05.03.2010г..

 

СТРАНИТЕ: Да се приеме представеното уведомление. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното  с писмо вх.  № 1678/20.02.2017г.  от  РИСОВ Бургас, заверено копие от уведомление вх.№ 1221/05.03.2010г..

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите жабата на доверителя ми и отмените процесната заповед на началника на РДНСК-ЮИР Бургас, с която същия е прогласил  нищожността на строителното разрешение и строителните книжа по отношение на строежа предмет на настоящия съдебен спор. Моля, за срок за писмена защита, в рамките на която да изложа подробни съображения. Представям и моля да приемете за сведение решение на Върховен административен съд по адм.д.№ 5905/2016г., което считам че е относимо и към настоящото съдебно производство, тъй като се касае за аналогичен случай за прогласяване на нищожността на строителни книжа в рамките на който при една и съща фактическа обстановка и правни основания е прогласена нищожността на разрешения за строежи намиращи се също в землището на с.Лозенец, община Царево. На следващо място моля, да ни бъдат присъдени съдебно-деловодни разноски, като в тази връзка представям договор за правна помощ. Моля, да ни присъдите и разноски по отношение на допуснатите и изготвени съдебно-технически експертизи, а именно депозити за първата и втората от тях, както и да ни присъдите разходите заплащане на държавна такса за образуване на делото.

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ А.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите, като неоснователна и недоказаната подадената жалба от „Прайм пропърти БГ“АДСИЦ. От събрания доказателствен материал, безспорно се установи, че в административното производство по издаване на протестирането разрешение за строеж на гл. архитект на община Царево не е извършвана процедура по реда на гл. VІ по ЗООС, както и по реда на чл.31 от ЗБР, т.е. не е извършена оценка по ОВОС и оценка за въздействието на процесния строеж върху околната среда, което е в нарушение на императивните разпоредби на ЗООС и ЗБР. Разрешението е издадено в нарушение на императивните разпоредби и на ЗУТ, регламентиращи изискване за одобряване на инвестиционни проекти и разрешение за строеж. Считам, че са доказани тези нарушение и те са толкова съществени, че обуславят нищожността на разрешението за строеж. Предвид изложеното, моля да постановите съдебен акт, с който потвърдите като законосъобразна издадената от началника на РДНСК-ЮИР Бургас заповед, с която е прогласена нищожността на разрешение за строеж на гл.архитект на община Царево, ведно с одобрените инвестиционни проекти и извършена презаверка през 2014г.

 

ЮРИКОНСУЛТ К.: Уважаема г-жо административен съдия, моля, да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, и постановите решение, с което оставите в сила оспорената заповед на началника на РДНСК-ЮИР Бургас, като правилна и законосъобразна. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки в указан от съда срок. Моля, да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля, да постановите решение, с което потвърдите заповедта на началника на РДНСК- ЮИР Бургас, за прогласяване на нищожността на разрешение за строеж на гл.арх. на община Царево, на нарушенията посочени в нея и оставите жалбата без уважение, като неоснователна.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя и 10-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: