ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 13.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети септември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:  ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  690 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ, редовно уведомен, се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на РДНСК Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., с пълномощно от днес и юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на община Царево, редовно уведомен, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно уведомен, се явява прокурор Стоянова.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.А.-Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е с молба вх.№5382/25.05.2016г. изисканата от главния архитект на община Царево административна преписка по издаване на разрешение за строеж № 39/29.03.2010г., ведно със заявление изх.№622/24.02.2014г. за презаверка, приложени от л.87 до л.275 от делото.

 

НЕ Е ПОСТЪПИЛО  заключение от вещото лице А.-Д..

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.:  Заключението ми е изготвено и то ще бъде входирано в деловодството на Административен съд-Бургас веднага след настоящото съдебно заседание.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо административен съдия, предвид изявлението на вещото лице в днешното съдебно заседание, че е готово с експертизата, както и това че няма как да бъде изслушано към днешна дата, моля само за по-скорошна дата на следващото съдебно заседание. Да се приемат представените по делото доказателства. Към настоящия момент нямаме други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да приемате представената административната преписка от главния архитект на община Царево и с оглед изявлението на вещото лице, да се предостави възможност за изслушване на заключението в следващото съдебно заседание .

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Присъединявам се към казаното от юрисконсулт А.. Нямаме доказателствени искания към момента.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Моля да приемете административната преписка представената от главния архитект на Община Царево, както и да дадете възможност на вещото лице да представи изготвената от него експертиза, с която не сме запознати и отложите делото за друга дата за изслушването на заключението. Нямам доказателствени искания към момента.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молба вх.№5382/25.05.2016година от  главния архитект на община Царево заверени копия на административната преписка по издаване и презаверка на разрешение за строеж №39/29.03.2016г., приложени от л.86 до л.275 от делото.

 

Съдът счита, че следва да се предостави възможност на вещото лице да представи своето заключение и предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.10.2016 г.  от 10.10часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Вещото лице В.А.-Д. уведомена от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.08 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: