ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 11.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕСЕТИ административен състав       

На единадесети октомври                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА                                                                                                         

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Андрей Червеняков.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 690 по описа за 2016 година.                     

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ, редовно уведомен, се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на РДНСК Югоизточен район, редовно уведомен, се явяват юрисконсулти К. и А. с пълномощно от днес.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на община Царево, редовно уведомен, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно уведомен, се явява прокурор Червеняков.

 

Не се явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.В.А.-Д..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице по телефона с искане делото да бъде гледано в по-късен час, тъй като в момента пътува и ще закъснее.

 

Адв.С.: Считам, че в настоящото съдебно заседание следва да бъдат конституирани като заинтересувани страни Община Царево и „Корал Резидънс“ ЕАД, тъй като същите се явяват съсобственици на поземлените имоти, в който се предвижда да се изгражда част от кръстовището достъп на имота до техническата инфраструктура на населеното място.

 

В залата влиза вещото лице арх.В.А.-Д..

 

Юрисконсулт К.: Моля да се даде ход на делото и да се изслуша вещото лице.

 

Юрисконсулт А.: Да се даде ход на делото.

 

Адв.С.: По отношение конституирането на общината, искам да променя становището си, а именно да не се конституира Община Царево, тъй като очевидно тя е учредила права такива, каквито изискват специалните закони свързани със собствеността на самата улица. Ако считате, че все пак общината следва да бъде конституирана - нямам възражения.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че ход на делото не следва да бъде даден предвид това, че Община Царево попада в обхвата на нормативите по ЗУТ и АПК и се явява заинтересована страна и същата следва да бъде конституирана в производството. Видно от разрешението за строеж, в което е посочено в пункт ІІ. т.3, че собственик на процесния терен се явява Община Царево и в този смисъл същата следва да се конституира.

 

Адв.С.: Моля да задължите Община Царево да представи 

Заповед № РД-01842 от 18.12.2008г., с която е учредила право за прокарване на доверителя ми в имот частна общинска собственост. На основание издадена заповед от кмета на Община Царево е сключен договор с „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ за учредяване сервитутно право на имот ЧОС, с оглед на което е издадена скица с виза № 776 от 14.01.2008г., като по-късно е издадено и разрешението за строеж. В тази връзка моля да задължите Община Царево да предостави заверени копия на заповедите, с които се учредява право на строеж, заповед за прокарване, договорът въз основа на който е сключен и издадена скица с виза, с оглед на която е започнало инвестиционно проектиране на самия строеж. Най-малкото на това основание, като избягваме детайлите дали и как засяга имот 35, представляваното от мен дружество следва да бъде конституирано като страна в процеса с безспорен правен интерес в качеството на жалбоподател по настоящото дело.

 

Съдът, след като съобрази нормата на чл.149, ал.2, т.1 от ЗУТ, съгласно която заинтересовани лица в производството по издаване на разрешение за строеж са в случай на нов строеж – възложителят; собствениците и носители на ограничени вещни права в ПИ; лицето, което има право да стори в чужд имот по силата на специален закон, а в случаите  на строежи в квартали и имоти по чл.22, ал.1 - възложителят и собственикът на земята, СЧИТА, че като страна в производството следва да бъде конституирана Община Царево, която съгласно издаденото Разрешение за строеж  № 39/29.03.2010г. е собственик на имот УПИ 44094.3.7 по Кадастралната карта на с.Лозенец, община Царево. Доколкото този път засяга и имот ***, заинтересована страна в производството се явява и другият собственик на имота - „Корал Резидънс“ ЕАД, които следва да бъдат също конституирани като страна по делото.

Действително главният архитект на Община Царево е конституиран като страна по делото, но в качеството на административен орган издал обявеното за нищожно разрешение за строеж. В случая Община Царево е собственик на имота и същата не би могла да се представлява в настоящото производство от главния архитект.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.154, ал.1 от АПК, във връзка с чл.149, ал.2, т.1 от ЗУТ, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като заинтересовани страни в производството по административно дело № 690/2016г. по описа на Административен съд Бургас, Община Царево и „Корал Резидънс“ ЕАД.

На конституираните страни да се изпрати копие от жалбата с УКАЗАНИЕ, че в 14-дневен срок от уведомяването могат да представят писмен отговор и да посочат доказателства, както и да приложат писмените доказателства, с които разполага.

 

С оглед обстоятелството, че в днешно съдебно заседание са конституирани нови заинтересовани страни, които не са уведомени за производството, съдът счита, че ход на делото не следва да се дава, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА същото и го НАСРОЧВА за 29.11.2016г. от 10.30 часа, за която дата и час присъстващите страни и вещото лице са редовно уведомени.

 

Да се призоват новоконституираните страни.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: