ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 10.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети май                                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: ГАЛЯ МАРИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 690 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:42 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ, редовно призован, се явява адвокат С., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА началник на РДНСК Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт Д. и юрисконсулт А., с пълномощно от днес.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на община Царево, редовно призован, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призован, се явява прокурор Маринова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото предвид редовното призоваване на страните, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

          Производството е образувано по жалба на „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ против заповед №ДК-10-ЮИР 12/19.02.2016г. на началника на РДНСК Югоизточен район, с която се прогласява нищожността на издадено разрешение за строеж №39/29.03.2010г. за „Външна  пътна връзка –обслужваща от второстепенната улична мрежа –VІ клас, с дължина 350м, с входно и изходно кръстовище за поземлен имот 44094.22.35, находящ се в ПИ 440994.3.7 по кадастралната карта на с.Лозенец, община Царево, ведно с одобрените инвестиционни проекти и извършената на 13.03.2014г. презаврека.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо административен съдия, поддържаме жалбата с изложените в нея подробни съображения. Моля, да приемете представените писмени доказателства. Представям нарочна молба, с препис за другите страни, с искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, с конкретно посочени въпроси в нея. Моля, да имате предвид, че съм допуснал техническа грешка в номерацията на въпросите като е посочено, че започват от 7.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля, да приемете представената административна преписка.            

По отношение на доказателственото искане на процесуалния представител на жалбоподателя, считам че  последните два въпроса няма да спомогнат за изясняване на предмета на делото и са неотносими, поради което възразявам срещу тях.

Имаме доказателствено искане - да задължите главния архитект на община Царево да представи преписката по издаване на процесното разрешение за строеж.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата и се присъединявам към становището на колегата Д..

 

ПРОКУРОРЪТ:  Жалбата е процесуална допустима. Нямам искания по доказателствата. Да се приемат представените писмени доказателства по делото. По отношение на доказателствените искания на страните, считам същите за допустими и относими към предмета на доказване и моля да ги уважите.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка  писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА заинтересованата страна - Главен архитект на Община Царево, в 7-дневен срок от уведомяването да представи пълната административна преписка по издаване на разрешение за строеж №39/29.03.2010г., както и административната преписка по неговата презаверка.

 

ДОПУСКА  съдебно-техническа експертиза  вещото лице по която да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя в представената в днешното съдебно заседание молба въпроси,  с изключение на последния въпрос, тъй като същия е неотносим към предмета на делото.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на  400 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза арх.В. А.-Д., която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме  други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.09.2016 година от 10.00 за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: