Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

№ 2192

 

гр. Бургас, 27. 04. 2015г.

 

Административен съд Бургас, ХІІ-ти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми април през 2015г., в следния състав:

 

Председател: Любомир Луканов

като разгледа докладваното от съдия Луканов административно дело № 690 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 250 - 254 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

            Делото е образувано по искане на И.И.Я. ***. Твърди се, че на 17.08.2013г. Я. претърпял пътно произшествие около гр.Поморие, за което му бил съставен акт за установяване на административно нарушение и му бил отнет контролния талон. Поддържа още, че на 22.08.2013г. му е издадено наказателно постановление № 844/13, което обжалвал пред РС – Поморие, като съда отменил наказателното постановление с решение № 6/13.01.2014г. по НАХД № 419/2013г. по описа на РС - Поморие, но контролният талон не му бил върнат. Иска се съдът да разпореди да бъде прекратено неоснователното действие по задържането на контролния талон и да бъде задължен РУП – Поморие да му върне контролния талон.

В съответствие с разпоредбата на чл. 252, ал.2 от АПК, с разпореждане № 1884 от 08.04.2015 г. съдът е изискал от началника на РУП - Поморие, да предостави данни за основанието на извършеното действие. С писмо от 21.04.2015 г. ответникът е представил доказателства, като не е изразил становище за неоснователността на искането.

С разпореждане от 23.04.2015г. съдът е предоставил възможност на ответника на основание чл.252, ал.3 от АПК, чрез РУП – Поморие, да се извърши проверка, извършват ли се действията, от чие име и на какво основание, за което да се състави протокол. В същото разпореждане съдът е дал и указание протоколът да се изготви след извършване на проверка и в компетентната служба на РУП – Варна.

С писмо от 23.04.2015г. началникът на РУП – Поморие е представил протокол относно извършената проверка, като е посочил, че контролният талон на И.И.Я. *** и същият ще бъде върнат на водача Я. при заплащане на стари задължения.

Административен съд Бургас, ХІІ състав, след като взе предвид наведените в молбата доводи и представените доказателства намира за установено от фактическа страна следното:

Между страните не се спори, че на 17.08.2013г. И.И.Я. е участвал в пътно-транспортно произшествие (ПТП) около гр.Поморие. Не е спорно също, че за същото ПТП му е бил съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и му е отнет контролния талон от органите на РУП – Поморие. Въз основа на съставения АУАН, началникът на РУП – Поморие е издал наказателно постановление (НП) № 844/13г., което е било оспорено пред Районен съд - Поморие с жалба от 16.10.2013 г.

Видно от решение № 6 от 13.01.2014г., по НАХД № 419/2013г. по описа на РС – Поморие, НП № 844/13/22.08.2013г. е отменено. Решението е влязло в сила на 31.01.2014г.

Административен съд Бургас, ХІІ състав, след като взе предвид наведените в искането доводи и представените доказателства намира за установено от правна страна, следното:

1.      По допустимостта на искането:

С разпоредбата на чл. 250 и следващите от АПК е уредена процесуална възможност за защита от действия, извършени от длъжностно лице – служител на административен орган, които не се основават на закона или на административен акт. Подаването на молбата (искането) не е обвързано с преклузивен срок и активно легитимирана страна в това производство може да бъде всяко лице, което счита, че определени действия, предприети от страна на длъжностни лица от администрацията нарушават или застрашават ефективно негови права или законни интереси, без значение дали те са имуществени или неимуществени. Във връзка с изложеното следва да се приеме, че искането на И.И.Я. е процесуално допустимо и като такова следва да бъде разгледано по същество.

2.      Разгледано по същество, искането е неоснователно.

За да бъде уважено искане за прекратяване на определено действие на длъжностно лице от администрацията, следва да бъде установено, че то не се основава на административен акт или на закона.

В рамките на настоящето производство, административният съд не изследва въпроса дали наложеното административно наказание е влязло в сила, респ. е изтекло и на коя дата. Предмет на преценка в производството по чл. 250 от АПК, е само обстоятелството дали действията на административен орган или длъжностно лице, включително и тези по фактическото задържане на контролния талон се основават на закона или на административен акт.

В случая не е спорно, че на 17.08.2013г. И.И.Я. е участвал в ПТП и му е съставен АУАН, а в последствие е издадено и НП, което е отменено от съда.

Разпоредбите на чл. 157, ал. 6, 7 и 8 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) предвиждат, че при съставяне на акт за нарушение по този закон контролният талон се отнема и се връща на водача след изпълнение на задължението по чл. 190, ал. 3 от ЗДвП. Актът за нарушението заменя контролния талон за срок до един месец от издаването му. При връчване на наказателното постановление и доброволното заплащане на наложената глоба контролният талон се връща незабавно. Наказателното постановление заменя контролния талон за период от един месец след влизането му в сила, съответно решението или определението на съда при обжалване.

От представените пред настоящата инстанция доказателства се установи, че НП № 844/13/22.08.2013г. на началника на РУП - Поморие е обжалвано и е отменено от съда, поради което и не е влязло в сила. Наложената с цитираното наказателно постановление глоба не е платена. С оглед разпоредбите на чл. 157, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от ЗДвП, извършените от началника на РУП - Поморие действия по отнемането и задържането на контролния талон на Я. са в съответствие със закона, до момента на влизане в сила на решение № 6 от 13.01.2014г., по НАХД № 419/2013г. по описа на РС – Поморие. Следва, че отнемането на контролния талон на И.И.Я. е извършено на законово основание, произтичащо от разпоредбата на чл. 157, ал. 6 от ЗДвП.

Същевременно по реда на чл.252, ал. 2 и ал. 3 от АПК се установи, че на 07.10.2013г. срещу подпис Я. е получил препис от НП № 844/13/22.08.2013г. от РУП – Поморие и контролния си талон (разписка по лист 13 от делото), а понастоящем, вкл. и към момента в който е сезиран съда, контролният талон се намира в ПП – КАТ Варна, който ще му бъде върнат при заплащане на стари задължения. Следва извод, че след 31.01.2014г., когато съда е отменил с влязло в сила решение НП № 844/13/22.08.2013г. на началника на РУП – Поморие, задържането на контролния талон на Я. не се осъществява от посочения административен орган, поради което и искането за извършване на действие от началника на РУП – Поморие е неоснователно. Установи се, че задържането на контролния талон се осъществява от друг административен орган в съответната служба на гр.Варна.

Във връзка с изложеното съдът отхвърля искането.

Само за пълнота следва да се отрази, че в настоящото производство съдът е обвързан от искането, с което е сезиран и доколкото не се претендира защита срещу незаконосъобразно бездействие на административния орган по връщане на контролния талон, а се търси защита срещу фактическото действие по задържане и връщане на контролния талон, то и съдът не следва да приложи производството по Раздел втори на Глава петнадесета от АПК, т.е. да разгледа делото в открито съдебно заседание с призоваване на страните.

Така мотивиран и на основание чл. 253 от АПК съдът,

 

Р   А   З   П   О   Р   Е   Д   И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на И.И.Я. *** съдът да разпореди на РУП – Поморие да прекрати фактическите действия по задържането на контролния талон и да бъде задължен РУП – Поморие да му го върне.

Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в тридневен срок от връчването му на страните.

 

СЪДИЯ: