ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер   570               Година  26.03.2012                     град  Бургас

 

Административен съд гр. Бургас, втори състав, в закрито заседание на двадесет и шести март две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                        Председател: Станимир Христов

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 690 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба от Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Жива природа”, със седалище и адрес на управление: гр. ***, ЕИК 175852819 и адрес за съдебно призоваване: гр. ***, представлявано от Заместник председателя на управителния съвет П.С.В.. С жалбата се оспорва Становище по екологична оценка № БС-2-2/17.02.2012 год. на Директор на РИОСВ гр. Бургас, за съгласуване на план/програма: „ПУП-ПРЗ за фотоволтаична система за производство на ел. енергия в поземлени имоти №№ 033005, 033012, 033013, 033015, 033018, 033030, 033032, 033041, 033042, 033044, 033045, 033047, 033048, 033049 и 033055 (обединени в поземлени имоти № 033050 и 033052) и полагане на захранващи кабели на фотоволтаичната система в местност „Герделийски герен” в землището на с. Сигмен, Община Карнобат” с възложител „ЕНЕРДЖИ-ДИ” ЕООД.

С молба вх. № 2489/23.03.2012 год. (нотариално заверена), жалбоподателя СНЦ „Жива природа”, чрез представляващия П.С.В. е заявил отказ от оспорването.

Отказът от оспорване е основание за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството.

С оглед на изложеното и на основание чл.159, т.8 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Жива природа”, със седалище и адрес на управление: гр. ***, ЕИК 175852819, представлявано от Заместник председателя на управителния съвет П.С.В. против Становище по екологична оценка № БС-2-2/17.02.2012 год. на Директор на РИОСВ гр. Бургас, за съгласуване на план/програма: „ПУП-ПРЗ за фотоволтаична система за производство на ел. енергия в поземлени имоти №№ 033005, 0330012, 033013, 033015, 033018, 033030, 033032, 033041, 033042, 033044, 033045, 033047, 033048, 033049 и 033055 (обединени в поземлени имоти № 033050 и 033052) и полагане на захранващи кабели на фотоволтаичната система в местност „Герделийски герен” в землището на с. Сигмен, Община Карнобат” с възложител „ЕНЕРДЖИ-ДИ” ЕООД.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 690/2012 год. по описа на Административен съд гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

СЪДИЯ: