Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

        531                               25.03.2016 година                                    гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и пети февруари две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря С.К., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 68 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от адвокат С.П. от АК- Бургас, пълномощник на М.М.А. с ЕГН **********, със съдебен адрес: ***, против решение № 1672 от 02.12.2015 г., постановено по АНД № 4223/2015 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради съществени нарушения на процесуални правила, съставляващи касационно основание по чл. 348, ал.1, т.2 от НПК. Иска се отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание пълномощникът на касатора поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства.

Ответникът не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не сочи нови доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 353/27.07.2015 г., издадено от зам.-началник на Митница- Бургас, с което на основание чл. 123, ал.6 от ЗАДС е наложена на касатора М.М.А. глоба в размер на 3 812.42 лева и на основание  чл. 124, ал.1 от ЗАДС е отнет в полза на държавата предмета на нарушението- 501 кутии цигари марка „Don premium” с надпис „Duty free” и 8 кутии цигари марка „Diva luxorious slims” с надпис „Duty free”, с общ размер на дължимия акциз 1906.21 лева.

За да постанови този резултат, съдът е приел, че обективните и субективните признаци от състава на нарушението са установени по несъмнен начин от доказателствата по делото.

От фактическа страна по делото е установено, че на 11.07.2014 г. по повод постъпил в сектор ППОИ при ОДМВР- Бургас сигнал за съхранение и продажба от лицето Ж.А. на цигари без бандерол, били извършени претърсване и изземване от помещение, находящо се в гр. Бургас, ул. „Чаталджа” № 34, обитавано от М.А. по силата на сключен договор за наем с наемодател „Бургас Шеле Екосервиз” ООД. В една от стаите на посочения адрес, ползвана от А. като всекидневна, били намерени и иззети 1 брой запечатан мастърбокс /кашон/ с цигари марка „Don premium” без акцизен бандерол, 8 броя кутии цигари марка „Diva luxorious slims” без акцизен бандерол и 1 брой кутия цигари марка „Don premium” без акцизен бандерол, с общ размер на дължимия акциз 1906.21 лева. С описаното действие по разследването започнало на основание чл. 212, ал. 3 от НПК досъдебно производство № 343/2014 г. по описа на ОД на МВР- Бургас срещу виновното лице за престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК. С постановление от 26.01.2015 г. А. е бил привлечен в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 234, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, а с постановление от 24.02.2015 г. на БРП образуваното наказателно производство било прекратено, по съображения, че деянието не е доказано по несъмнен начин. Събраните в хода на разследването материали относно иззетите 9 кутии с цигари без бандерол били изпратени на административнонаказващия орган, който на основание чл. 123, ал. 6 от ЗАДС на 27.07.2015 г. издал обжалваното в настоящото производство наказателно постановление.

Според настоящия касационен състав, решението е неправилно.

От словесното описание на нарушението в обстоятелствената част на наказателното постановление е видно, че отговорността на касатора М.А. е ангажирана за държане на тютюневи изделия- общо 509 кутии с цигари, без поставен акцизен бандерол. Относно описаните в НП девет кутии цигари без бандерол- 8 кутии цигари марка „Diva luxorious slims” и 1 кутия цигари марка „Don premium”, деянието е установено по несъмнен начин от доказателствата по делото, а и не се оспорва от санкционираното лице. Досежно описаните в НП 500 кутии цигари (един мастърбокс), обаче, деянието е останало недоказано както в проведеното досъдебно производство, прекратено от прокурора поради липса на доказателства, така и в административнонаказателното производство (в противен случай деянието не би съставлявало административно нарушение, а престъпление). От данните по делото е видно, че иззетият кашон с цигари е бил запечатан към момента на проверката и не са били установени външни белези по същия, указващи какво е неговото съдържание. Пред полицейските служители А. е твърдял, че кашонът му е предаден от работодателя за съхранение и не му е известно какво е съдържанието му. Изложеното сочи липса на представи в съзнанието на санкционираното лице относно обстоятелствата, относими към съставомерните признаци на нарушението. Ето защо съдът приема, че деянието е субективно несъставомерно. Като е стигнал до друг извод, БРС е постановил неправилно решение, поради което решението и потвърденото с него наказателно постановление следва да се отменят в частта, относно наложеното наказание глоба в размер на 3 812.42 лева. Съобразно разпоредбата на чл. 124, ал.1 от ЗАДС, наказателното постановление следва да се потвърди в частта, с която са отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушението- 501 кутии цигари марка „Don premium” и 8 кутии цигари марка „Diva luxorious slims”, всички с надпис „Duty free”, с общ размер на дължимия акциз 1906.21 лева.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ решение № 1672 от 02.12.2015 г., постановено по АНД № 4223/2015 г. по описа на Районен съд- Бургас, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 353/27.07.2015 г. на зам.-началник на Митница- Бургас, относно наложената на М.М.А. с ЕГН ********** на основание чл. 123, ал.6 от ЗАДС глоба в размер на 3812.42 лева, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 353/27.07.2015 г., издадено от зам.-началник на Митница- Бургас, в частта, относно наложената на М.М.А. с ЕГН ********** на основание чл. 123, ал.6 от ЗАДС глоба в размер на 3812.42 лева.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1672 от 02.12.2015 г., постановено по АНД № 4223/2015 г. по описа на Районен съд- Бургас, в останалата му част, досежно отнемане на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС в полза на държавата на предмета на нарушението- 501 кутии цигари марка „Don premium” с надпис „Duty free” и 8 кутии цигари марка „Diva luxorious slims” с надпис „Duty free”, с общ размер на дължимия акциз 1906.21 лева.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.