ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 24.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и четвърти април                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 68 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 11:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.В.В., редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” към Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на Т.В.В. против акт за установяване на задължение № АУ008544/21.11.2014 г., издаден от Ганка Грозева Чанева – главен експерт ревизии в дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, потвърден с Решение №94-01-43250/1/17.12.2014 г. на Директора на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас.

СЪДЪТ докладва постъпилата административна преписка.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: Поддържам изцяло жалбата. Поддържам и направените доказателствени искания в жалбата. Нямам други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Моля уважаемият съд да приеме служебно изискани книжа и отговора към тях с приложения по опис като доказателство за конструкция М3. Следва да уточня, че първоначалната справка е представена в електронен вид на органа по приходите, поради което в настоящото съдебно заседание представям същите тези доказателства от дирекция „Строителство” на хартиен носител.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: Не възразявам да се приемат представените доказателства. Не оспорвам, че конструкцията на сградата е М3. Не поддържам искането, направено в жалбата, за представяне на декларация по чл. 14 от ЗМДТ с вх. №  19358/31.03.1998 г.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешно съдебно заседание с молба от юрисконсулт М. доказателства – заверени преписи от искане изх. № 94-01-43250/4/09.01.2015 г., отговор изх. №  94-01-43250/5/19.01.2015 г., разрешение за строеж №317/03.10.1994 г. и обяснителна записка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Трудно ми е да кажа дали преписката е в цялост, тъй като от наша гледна точка е в цялост, доколкото се оспорва конструкцията дали е М1 или М3.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: С позоваването ми в жалбата на решението на Върховен административен съд искам да обърна внимание на това, че реално за процесния период ответникът претендира данъчни задължения и е извършена преоценка и преразглеждане на данъчната оценка и преизчисляване на дължимите задължения, а за предходни периоди, за които е платено, не може да се направи нова оценка.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не оспорваме, че е платено за тези периоди. Дори в решението на административната инстанция като допълнителни мотиви е разяснено, че плащанията на данъка са правени на база конструкция М1, като задължения са установени за разликата, при условие, че конструкцията е М3. Не оспорваме, че има плащане, казваме че не е достатъчно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: През тези 16 години уведомление не е пристигнало. Знам как се прилага разпоредбата на чл.109, ал. 1 ДОПК. Данъкоплатецът е плащал добросъвестно данъците си.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: В допълнение искам да кажа, че за мен е важно разпоредбата на чл. 19, ал. 1 ДОПК да се съобрази с чл. 18 и чл.20 от ЗМДТ, че данъчният служител е длъжен да провери какво е декларирано, защото въз основа на това се определя данъчната основа и след това данъчните задължения. Основния момент, който е, че с акта  от 21.11.20.2014 г. е извършено преизчисление и преразглеждане на данъчната оценка за предходни периоди и корекция на минали данъчни задължени, за които са заплатени данъци и такси.

С разпоредбата на чл. 67, ал. 2 ЗМДТ се въвежда изрична забрана, когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена, в сила от 01.01.2015 г. Към днешна дата все още не е отразено това изменение в наредбата, което е неправилно според мен. Има несъответствие на основания закон и подзаконовия  нормативен акт.

Компоненти, които определят данъчната оценка на един имот въобще не са релевантни за определяне на такса битови отпадъци. Според мен е най-правилно да се взима предвид броя на членовете в домакинството.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо съдия, считам така издадения акт за законосъобразен, доколкото същият съответства на административнопроизводствените правила по издаването, а именно след като е констатирана нередовност по декларацията по надлежния ред на основание чл. 103 ДОПК е изпратено съобщение, за да бъде подадена нова коригираща декларация и това несъответствие да бъде отстранено. След като не е подадена такава, органът по приходите е процедирал правилно и законосъобразно и изцяло в неговите правомощия е да издаде акт, като коригира декларацията  и задължението. Също така искам да добавя, че както е известно, така да кажа в доктрината, което трайно се подкрепя от практиката на Върховен административен съд, е че както възникването на самите задължения, така и определянето на данъчната основа следва да бъде на база действащите материалноправни норми, касаещи възникването и определящото и в този смисъл размера на задължението е доказан, че е такъв, какъвто е установен, защото меродавно е каква е конструкцията, а беше доказано, че е М3, а не М1.

С оглед на всичко изложено, моля да потвърдите акта, като твърденията за евентуално погрешно изчисление, въобще методологията на изчисляване на такси, дори и принципално да са верни, не касаят това производство. Следва да бъдат отнесени към едно друго, в случай, че бъде оспорена наредбата, издадена от общинския съвет.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: