ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

      Номер           212                 дата 05 февруари 2014 год.                      Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,   

в закрито заседание на 05 февруари 2014 год.,

 в следния състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:     1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                              2. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело 68 по описа за 2014 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от началник сектор „Пътна полиция” в ОД на МВР - Бургас против Решение № 2596/18.12.2013г., постановено по НАХД № 4649/2013г. на Районен съд – Бургас.

С разпореждане на съда от 14.01.2014г. касационната жалба е оставена без движение, като е указано на жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщението да представи доказателства за правомощията на лицето, подписало касационната жалба, тъй като е констатирано, че пред подписа е положена запетая, което сочи, че жалбата е подадена от лице, различно от титуляра на длъжността началник сектор „Пътна полиция” в ОД на МВР – Бургас. 

По делото е постъпило писмо вх. № 458/22.01.2014г., видно от което, касаторът посочва, че поради ползване на платен годишен отпуск, касационната жалба е била подписана от началник група „АНД, отчет на ПТП, подготовка и отчет на водачите” в сектор ПП в ОД на МВР – Бургас. Представена е и Заповед № ЗК-149/29.11.2013г. на началник сектор ПП в ОД на МВР – Бургас, за която се посочва, че от нея се черпят правомощията на този орган за подаване на касационната жалба.

Представените доказателства не могат да обосноват извод за наличие на правомощие за подаване на касационната жалба. Видно от съдържанието на заповедта, посочените там лица, измежду които и служителят, подписал касационната жалба, са оправомощени да подписват документи, предоставящи информация при административното обслужване на населението, относно водачи на МПС и тяхната дисциплина – за собствените им данни, административно обслужване на други органи съобразно законово определените им правомощия, както и обслужване на страни по граждански дела, снабдени със съдебно удостоверение.  Обемът на така възложените правомощия сочи на административно обслужване на граждани и други органи, но не съдържа правомощия за подписване и подаване на жалби пред съд. Това обосновава извод, че касационната жалба е подписана от лице, по отношение на което не се констатира наличие на представителна власт за подаване на касационна жалба, поради което същата следва да се остави без разглеждане, а производството пред настоящия съд да се прекрати,    поради което Административен съд – Бургас, ХV-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на началник сектор „Пътна полиция” в ОД на МВР - Бургас против Решение № 2596/18.12.2013г., постановено по НАХД № 4649/2013г. на Районен съд – Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХ № 68/2014г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: