О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 166 /21.01.2013 година,  град Бургас

 

 

Административен съд - Бургас, в закрито заседание на двадесет и първи януари две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                                                                              СЪДИЯ: Веселин Енчев                                                                         

 

разгледа адм.д. № 68/2013 година

           

Производството е по чл.153 ал.7 от ДОПК.

Образувано е по жалба на Г.Б.Б. с ЕГН ********** в качеството му на ЕТ „Сънсет – Г.Б.” с ЕИК ***, с адрес за кореспонденция град ***, против решение № 449/18.12.2012 година изпълняващ правомощията на директор на дирекция „ОУИ” - Бургас при ЦУ на НАП, с което е отказано спиране изпълнението на РА № 021201372/13.11.2012 година, издаден от орган по приходите в ТД - Бургас на НАП.

В жалбата се твърди, че неправилно административният орган е приел, че общата стойност на запорираните и възбранените движими и недвижими вещи е недостатъчна, за да обезпечи данъчните задължения на жалбоподателя установени с РА. Твърди се, че неправилно с решението си административният орган не е приел застрахователната стойност на запорираните МПС на жалбоподателя, като е възприел, че са завишени спрямо цените на подобни МПС, предлагани за продажба в интернет.

Съдът приема за установено, от фактическа страна, следното.

С постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № ИТ-00-2053#1/03.12.2012 година (лист 27), предвид, че ще бъде затруднено събирането на установено и изискуемо публично вземане в размер на 85 142,31 лева, в т.ч. главница -50 583,20 и лихва - 34 559,11 лева, установено с РА № 021201372/13.11.2012 година, са наложени обезпечителни мерки върху движими и недвижими вещи, собственост на жалбоподателя, а именно: ВЪЗБРАНА върху 1/3 ид.части от 300,30 кв.м. от правото на собственост от поземлен имот с идентификатор 07079.613.309, съгласно скица на поземлен имот № 41743/18.10.2012 година и от самостоятелен обект с идентификатор 07079.613.309.1.1, съгласно схема № 41744/18.10.2012 година, издадена от СГКК – Бургас с посочена данъчна оценка на имотите 76 845,60 лева; ЗАПОР върху: лек автомобил с рег. № А 5717 КР марка „Пежо” модел “407” със застрахователна стойност 22 500 лева и лек автомобил с рег. № А 6186 КС марка „Мицубиши” модел “Паджеро” със застрахователна стойност 7 500 лева. Отделно, с постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № 94-00-2053#5/14.12.2012 година (лист 25), предвид, че ще бъде затруднено събирането на същото задължение в размер на 85 142,31 лева, в т.ч. главница 50 583,20 и лихва 34 559,11 лева, установено с РА № 021201372/13.11.2012 година, е наложено обезпечение  върху лек автомобил с рег. № А 9727 ВТ марка „Форд модел “Фиеста” - със застрахователна стойност 7 500 лева - собственост на жалбоподателя.

Изпълняващият правомощията на директор на дирекция „ОУИ” - Бургас при ЦУ на НАП е отказал спиране изпълнението на РА, като се е аргументирал с нереалната застрахователна стойност на две от запорираните МПС – “Пежо” и “Форд”. При извършената проверка в интернет е установил, че продажните цени на автомобили с идентични характеристики и възраст са почти два пъти по – ниски от застрахователната им стойност – по удостоверенията, представени от Г.Б..

По делото са приложени удостоверение № 1783/12.12.2012 година (лист 26) и удостоверение № 1772/20.08.2012 година (лист 40), в които застрахователната стойност на автомобилите е определена както следва – за лекия автомобил Форд Фиеста – 7 500 лева, а за лекия автомобил Пежо 407 2.0 D – 22 500 лева.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи.

Съгласно чл.195 ал.1 от ДОПК, подлежат на обезпечение установените и изискуеми публични вземания, а съгласно ал.6 т.1 и т.2, обезпеченията се извършват по балансовата стойност на активите, а когато такава няма – по данъчната оценка и по застрахователната стойност.

Видно от посочените постановления за налагане на обезпечителни мерки, публичният изпълнител е взел предвид именно представените данъчна оценка (лист 42) на недвижимия имот и застрахователна стойност (лист 26, 39, 40) на автомобилите. В ДОПК няма разпоредба, съгласно която, в случай на налагане на обезпечителни мерки, стойността на вещите следва да се определя съобразно цените на подобни движими или недвижими вещи, посочени в публикувани в интернет обяви. Напротив, разпоредбата на чл.195 ал.6 т.1 и т.2 от ДОПК, е императивна по своя характер и вменява на органите на приходната администрация - при налагане на обезпечителни мерки върху движими или недвижими вещи, в случай, че същите нямат балансова стойност, да вземат предвид данъчната оценка или застрахователната стойност на вещите.

В случая, застрахователната стойност на автомобилите, посочена в удостоверенията за застрахователна оценка, обвързва администрацията и съда. Дори да е налице съществено разминаване между нея и продажни цени на същия тип автомобили в интернет, тази информация не може да послужи като основание за отказ за спиране. При данни за изготвяне на документ с невярно съдържание, предоставен на лицето, за да си послужи с него – за доказване на определени права, администрацията би следвало да уведоми прокуратурата и/или МВР за извършено престъпление, а не да се позовава на оферти за продажба от интернет при отказа за спиране. 

Предвид изложеното, съдът приема, че решение № 449/18.12.2012 година за отказ за спиране на изпълнението на ревизионен акт № 021201372/13.11.2012 година на изпълняващ правомощията директор на дирекция „ОУИ” - Бургас при ЦУ на НАП, е в противоречие с приложимите материалноправни разпоредби, поради което същото следва да бъде отменено.

Затова, на основание чл.153 ал.7 от ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТМЕНЯ решение № 449/18.12.2012 година за отказ за спиране на изпълнението на ревизионен акт № 021201372/13.11.2012 година на изпълняващ правомощията на директор на дирекция „ОУИ” - Бургас при ЦУ на НАП.

Вместо него постановява

 

СПИРА изпълнението на ревизионен акт № 021201372/13.11.2012 година на орган по приходите при ТД – Бургас на НАП.

 

Определението е окончателно.

 

СЪДИЯ: