Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

град Бургас, 08.07.2011г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на девети юни, през две хиляди и единадесета година, в състав:

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                       ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

при секретар: Г.Ф. и с участието на прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КНАХД № 68/2011г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

         Касаторът С.М.С. ***, чрез представител по пълномощно адвокат Пушева, е оспорил Решение № 2181/07.12. 2010г. по НАХД №4489/2010г. на Районен съд гр.Бургас, в частта, в която е потвърдено НП № 220000905/16.09.2010г. на началник на областен отдел „КД – ДАИ” гр.Бургас, относно наложени два броя наказания „глоба”, всяка в размер по 50 лева, за нарушение на чл.71, т.8 от Наредба №33/03.11.1999г. на Министерство на транспорта и нарушение на чл.23, ал.2 от Закона за автомобилния превоз на касатора. В жалбата се твърди, че решението в тази част е неправилно и необосновано, поради нарушение на материалния закон. Касаторът иска от съда да отмени го в частта му, в която е потвърдено НП, а по съществото на спора да отмени НП и в тази част.

         В съдебно заседание, касаторът и ответникът по касационната жалба не изпращат представител и не изразяват становище.

         Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас, счита жалбата за неоснователна.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Решението на Районен съд гр.Бургас в обжалваната част е правилно.

Неоснователно е възражението на касатора, че са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при издаване на НП, които не са съобразени от първоинстанционния съд.

Според касатора в НП не е описана фактическа обстановка, а само текстове на нарушение правни норми. Твърдението не съответства на обективно отразеното в НП. Видно от самият му текст в него е посочено датата, часът и мястото, на което е констатирано нарушението, както и в какво се изразява всяко конкретното нарушение.

В санкционната разпоредба на чл.93, ал.2 от ЗАвтП е предвидено наказание за водач на МПС, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари и не представи в момента на проверката издадения лиценз, заверено копие на лиценз на Общността, разрешението, документа за регистрация или други документи, които се изискват от регламент на европейските институции, от този закон или от подзаконовите нормативни актове по прилагането му. След като липсва състав на нарушение за липса на съответният лиценз, разрешително, регистрация и др. документи означава, че законодателят не държи сметка за причините, поради които лицето не представя в момента на проверката някой от тези документи, т.е. без значение за наказуемостта е дали лице не ги носи в момента или няма въобще такива и за това не носи. Поради това обстоятелството, че при описание на нарушението наказващият орган е посочил „без фактура за платен превоз” и „без разрешение за извършване на случайни автобусни превози” вместо „не представя в момента на проверката фактура за платен превоз, респ. разрешение за извършване на случайни автобусни превози” не обосновава наличие на допуснато съществено процесуално нарушение от наказващият орган, в каквато насока са твърденията на касатора.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила, поради което и на осн.чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2184/07.12.2010г. постановено по НАХД 4489/2010 г. на Районен съд гр. Бургас в обжалваната част.

         Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: