ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 17.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На седемнадесети март                                     две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 68 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ И.Д.Т., редовно призован,  явява се адвокат Д., редовно упълномощен от днес.

 

ОТВЕТНИК ПО ОСПОРВАНЕТО Община Поморие, редовно призован, явяват се адвокат К. и адвокат Х., редовно упълномощени от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата. Моля да бъдат приети представените с нея писмени доказателства. Други доказателства няма да сочим.

 

АДВОКАТ Х.: От името на Кмета на Община Поморие оспорвам жалбата като неоснователна.

В днешно съдебно заседание представяме скица № 97/15.03.2010 година, която представлява извадка от регулационен и застроителен план на град Поморие и от която се вижда, че процесният павилион не само, че не е по смисъла на § 5, т. 30 от ЗУТ, но не е елемент от застроителния план на гр. Поморие.

 

АДВОКАТ К.: От името на моя доверител оспорвам жалбата като неоснователна.

Представям и моля да приемете доказателства по опис, от които се установява, че обектът не е строеж по смисъла на закона. Във връзка с направеното твърдение от жалбоподателя е представено в тази връзка удостоверение по § 16. Считаме, че същото е нищожен акт не поради липса на компетентност, а поради липса на материалноправни предпоставки за издаването му, поради което моля по реда на прекия съдебен контрол да установите този факт.

Моля, също така, да допуснете съдебна експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от нас въпроси по нашата писмена молба.

 

АДВОКАТ Д.: Моля да се приемат представените доказателства. Считам, че са относими и допустими, а по отношение на експертизата считам, че въпросите, които са поставени  са неотносими. Считам, че удостоверението за търпимост, което е издадено от Главния архитект на органа, който твърди, че обектът е преместваем, е достатъчно основание ние дори  да не допуснем факта дали е нищожно. Удостоверението  ни е издадено в хода на същата процедура, в която сме закупили обекта, и ни е създало такова заблуждение, че нашият обект не подлежи на премахване. В този смисъл моля да се ползваме от него.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези, представени от процесуалните представители на ответника в днешно съдебно заседание  и да назначи исканата с молбата експертиза. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от процесуалните представители на ответника под опис.

НАЗНАЧАВА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в писмената молба, депозирана в днешно съдебно заседание от адвокат К.

За вещо лице НАЗНАЧАВА М.Г.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение в размер на 200 лева, които да се внесат от ответника в 7-дневен срок от днес.

ОТЛАГА  и НАСРОЧВА делото за 26.05.2010 година от 10:30 часа, за която дата страните са редовно уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: