ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

  626                         7.04.2017 година                                гр. Бургас

 

Бургаският административен съд, дванадесети състав, на седми април  две хиляди и седемнадесета  година, в закрито заседание, в следния състав:

 

Председател: Диана Ганева

 

като разгледа докладваното от съдията Ганева административно дело № 689 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        Производството е по реда на чл.153, ал.7 от ДОПК.              

        Постъпила е жалба от „АКЗ-Бургас“ ЕООД, ЕИК ***, гр.Бургас, територия „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, чрез представляващия А.М.С., против Решение за отказ за спиране на изпълнението на ревизионен акт № 39/1.03.2017г. на Началник отдел „Обжалване“ в дирекция ОДОП Бургас.

Жалбата е депозиране чрез ответната страна            , която представя писмени доказателства, касаещи издаденото решение, включително и доказателства за получаване на електронно съобщение и приложените към него документи.

            Бургаският административен съд, обсъждайки всички доказателства по делото, намира подадената жалба за процесуално недопустима - подадена извън срока по чл. 153, ал. 7 от ДОПК, поради следното:

           Съгласно чл. 153, ал. 7 от ДОПК, жалба до Административен съд-Бургас се подава в 7 – дневен срок от съобщаване на решението по ал. 6

           В конкретният случай, жалбата срещу административния акт, какъвто се явява решението на Началник отдел „Обслужване“ в дирекция ОДОП Бургас е подадена в деловодството на дирекция ОДОП Бургас на 16.04.2017 г. /видно от печата, поставен върху жалбата/, т. е. след изтичане на преклузивния 7 – дневен срок, който е изтекъл на 17.03.2017г. вкл. По делото е налице доказателство, че електронното съобщение и приложените към него документи, а именно Решение за отказ за спиране на изпълнението на ревизионен акт № 39/1.03.2017г. на Началник отдел „Обжалване“ в дирекция ОДОП Бургас е получено от жалбоподателя на  10.03.2017г. –видно от доказателствата на л.14 и л. 15 от делото.

С изтичането на законовоопределените срокове е погасено  и правото на жалба, представляващо абсолютна положителна процесуална предпоставка, за която съдът е длъжен да следи служебно.

        С оглед на  доказателствата по делото, жалбата е процесуално недопустима, поради просрочие и следва да се остави без разглеждане с прекратяване на производството по делото на основание чл. 159, т. 5 от АПК, като съдът няма да изследва останалите посочени основания в жалбата, относно фактическата обстановка, правния интерес от обжалването и незаконосъобразността на оспореното решение      

        Воден от гореизложеното и на основание чл. 159, т. 5 от АПК, Административен съд - Бургас

                                                            О П Р Е Д Е Л И:

        ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от „АКЗ-Бургас“ ЕООД, ЕИК ***, гр.Бургас, територия „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, чрез представляващия А.М.С., против Решение за отказ за спиране на изпълнението на ревизионен акт № 39/1.03.2017г. на Началник отдел „Обжалване“ в дирекция ОДОП Бургас.

        ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 689/2017 г. по описа на Административен съд-Бургас.

        Определението може да се обжалва пред ВАС в 7 – дневен срок от получаване на съобщението от страните. 

   

                                                                              СЪДИЯ: