ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 10.10.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети октомври                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

секретар:  Г.Ф.

прокурор: ГАЛИНА КОЛЕВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Веселин Енчев

Административно дело    номер  689   по    описа    за   2013  година.

 

На именното повикване в  11:29  часа се явиха:

Оспорващият – Областен управител на Област Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Атанасова, която представя по делото пълномощно.

За ответника – Общински съвет Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Божинова, която представя по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Колева.

 

Съдът, ДОКЛАДВА постъпилата по делото Заповед № РД-09-102/27.09.13 г. на  управител на област с административен център Бургас, с която е оменил своя  Заповед № РД-09-23 от 13.03.2013г., с която се оспорва Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет Бургас, по т.11 от дневния ред на заседание на Общински съвет – Бургас, и отразено в протокол № 20 от 19 и 21.02.2013 г.. По оспорване на последната е образувано настоящото административно дело.

Като изрично е посочено, че Заповед № РД-09-102/27.09.13 г. следва да се счита за оттегляне на оспорването със Заповед № РД-09-23 от 13.03.2013г., по смисъла на чл.155, ал.1 АПК и да послужи за прекратяване на административно дело № 689/2013 г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище:

ЮРИСКОНСУЛТ АТАНАСОВА – Поддържам искането на областния управител направено с постъпилата заповед. Моля да не се дава ход на делото и  производството да бъде прекратено. Подробни основания за това са изложени в самата заповед.

ЮРИСКОНСУЛТ ТЕНЕВА – Да не се дава ход на делото и да се прекрати производството.

ПРОКУРОР КОЛЕВА – С оглед на така постъпилата заповед от областния управител, с която оспорването е оттеглено, моля да бъде уважена. Да не се дава ход на делото и  производството по настоящото дело бъде прекратено.

 

Съдът, като взе предвид постъпилата Заповед № РД-09-102/27.09.13г. на управител на област с административен център Бургас, с която е оменил своя Заповед № РД-09-23 от 13.03.2013г. и като съобрази нормата на чл.155, ал.1 АПК, намира, че не следва да се дава ход на делото и че са налице основания за прекратяване на производството по настоящото административно дело.

По тези съображения, и на основание чл.159, т.8 АПК, Административен съд – Бургас, ХІV- ти състав 

 

О П Р Е Д Е Л И:    № 2087/10.10.2013 г.

 

         НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 689 по описа за 2013 година на Административен съд – Бургас.

 

Определението за прекратяване може да се обжалва от страните в 7-дневен срок, считано от днес, пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                             2.

        

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11:34 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: