ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 07.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми юли                                           две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 688 по описа за 2015 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Г., редовно призован, не се явява. За него – адв. Д., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Началник на ГПУ - Малко Търново, редовно призован, не се явява. За него се явява С.А. – Началник на ГКПП-Малко Търново, с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

НАЧАЛНИК А.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:  

Делото е образувано по повод жалба от Г.Г. против Заповед рег. № ОЧ-145/24.03.2015 г., постановена от началника на ГПУ-Малко Търново, по силата на което против жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка „Забрана за влизане на чужденец в Република България” за срок от 3 години, считано от 23.03.2015 г. до 23.03.2018 г.

 

АДВ. Д.: Поддържам изцяло жалбата. Няма да ангажирам нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

НАЧАЛНИК А.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Да се приеме представената административна преписка. Няма да ангажираме нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

С оглед липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Д.: Изцяло поддържам депозираната жалба, като моля да отмените атакуваната заповед, в която към момента на подаване на жалбата липсваше номер.

Моля да имате предвид, че не е спазена установената форма, като заповедта не съдържа реквизитите посочени в чл. 59, ал. 2 от АПК. Освен номер, тя няма данни за издател, в какво качество я издава, няма печат, както не е посочено конкретно правното основание, не е мотивирана. В случая не може да се установи дали органът, който я издава е компетентен. Не е посочено правното основание за издаването й, а бланкетно е посочен чл. 42з, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ, който обаче препраща към чл. 10, ал. 1 от същия закон. Не на последно място: моят подзащитен е шофьор, като неговите задължения са да управлява автобуса, в който има двама стюарди. Автобусът има 8 спирки. Жалбоподателят нито отваря багажното отделение, не следи броя пътници и багажа им, поради което считам, че наложената заповед е незаконосъобразна.

НАЧАЛНИК А.: В тази връзка ние сме направили нова заповед за поправка на очевидна фактическа грешка, която е представена по административната преписка. Коригирали сме члена, по силата на който е издадена заповедта, а именно чл. 10.

По същество считам, че лицето е извършило нарушението на ЗЧРБ, поради което наложената му ПАМ намирам за правилна и законосъобразна, поради което ще моля да оставите жалбата без уважение.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: