Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

      1211               /03.07.2014 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на двадесет и четвърти април две хиляди и четиринадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

ЧЛЕНОВЕ: Румен Йосифов 

Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф.  и прокурор Тиха Стоянова

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 688/2014 година

 

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Д.Г.С. с ЕГН ********** *** против решение № 373/05.03.2014 година по н.а.х.д. № 4630/2013 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № 3070/30.08.2013 година на началника на сектор “ПП” при ОД – Бургас на МВР (НП).

С НП, за нарушение на чл. 5 ал.3 т.1 предл.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), на основание чл. 174 ал.1 от ЗДвП, и за нарушение на чл. 98 ал.1 т.6 предл. 1, на основание чл. 183 ал.4 т.8 от ЗДвП на С. са наложени административно наказание  „глоба” в размер на 800 лева и  наказание “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 10 месеца, както и административно наказание “глоба” в размер на 50 лева.

Касаторът оспорва решението с аргументи по съществото на спора.

Иска отмяна на решението на РС.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

С НП С. е наказан за две нарушения - че управлява ППС под въздействието на алкохол и че спира за престой и паркиране на кръстовище.

За да постанови оспореното решение, РС е приел, че нарушенията са установени по несъмнен начин в съдебното производство, въз основа на представената административнонаказателна преписка и показанията на разпитаните свидетели.

Касационната жалба е частично основателна.

Основателно РС е приел, че е налице нарушение на чл. 98 ал.1 т.6 предл. 1 от ЗДвП –  описаното в АУАН и в НП противоправно спиране за престой и паркиране от Д.С. в кръстовище на територията на град Бургас е доказано посредством показанията на свидетелите П. С. и М. У., които са подробни, непротиворечиви и логически издържани, за разлика от показанията на свидетеля В. Ц., разпитан по инициатива на наказания водач.

По отношение на установеното нарушение – управление на ППС под въздействието на алкохол, в административнонаказателното производство е допуснато грубо нарушение на процесуални правила, което е засегнало правото на защита на С.. В АУАН (лист 6 от н.а.х.д. № 4630/2013 година) деянието е описано като “отказва да бъде изпробван с техническо средство” и е квалифицирано за санкция по чл. 174 ал.3 от ЗДвП, докато в НП (лист 4 от н.а.х.д. № 4630/2013 година) – нарушението е описано като “управлява ППС по въздействието на алкохол” и без да е издаден АУАН за констатиране на такова (различно) нарушение, лицето е санкционирано по чл. 174 ал.1 от ЗДвП.

В тази си част НП е незаконосъобразно и РС е следвало да го отмени.

Жалбата следва да се уважи частично.

Решението на РС – в частта, в която е потвърдено НП относно наложеното наказание по чл. 174 ал.1 от ЗДвП, следва да се отмени, като вместо него се постанови друго решение, с което НП да бъде частично отменено – именно за описаното нарушение по чл. 174 ал.1 от ЗДвП.

С оглед на изложеното, съдът

 

                                                           Р  Е  Ш  И

 

ОТМЕНЯ решение № 373/05.03.2014 година по н.а.х.д. № 4630/2013 година на Районен съд – Бургас в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 3070/30.08.2013 година на началника на сектор “ПП” при ОД – Бургас на МВР, с което на Д.Г.С. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл. 5 ал.3 т.1 предл.1 от ЗДвП, на основание чл. 174 ал.1 от ЗДвП, са наложени административно наказание  „глоба” в размер на 800 лева и  наказание “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 10 месеца.

Вместо него постановява

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3070/30.08.2013 година на началника на сектор “ПП” при ОД – Бургас на МВР в частта, в която на Д.Г.С. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл. 5 ал.3 т.1 предл.1 от ЗДвП, на основание чл. 174 ал.1 от ЗДвП, са наложени административно наказание  „глоба” в размер на 800 лева и  наказание “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 10 месеца.

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 373/05.03.2014 година по н.а.х.д. № 4630/2013 година на Районен съд – Бургас – в останалата му част.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: