ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 24.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти септември            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 688 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Б.В., редовно призован, не се явява, за него адвокат М., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник РДНСК-Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.И.А., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  М.З.З., нередовно призован, не се явява и не се представлява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  „Ейч Ес Пропъртис” ЕООД, редовно призована, представител не се явява.

 

АДВОКАТ М.: Редовно сме призовани и с оглед редовното призоваване на всички заинтересовани лица по делото, да се даде ход.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на В.Б.В. против заповед № ДК-02-ЮИР-2/21.01.2013 година на началника на РДНСК-Югоизточен район за премахване на незаконен строеж „Открит басейн”, находящ се в УПИ ІІІ-6007 по плана на м.Буджака, землище на гр.Созопол.

 

АДВОКАТ М.: Поддържаме предявената жалба против административния акт, по изложените в нея подробни съображения за процесуална и материална незаконосъобразност.

Моля да уважите искането ми за допускане на експертиза, като въпросите към вещото лице, представям с нарочна писмена молба. Считам, че тя касае предмета на произнасяне по настоящото дело, като басейнът не е незаконен строеж.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

Моля да приемете представената административна преписка. Представям и моля да приемете обяснителната записка към разрешението за строеж, от което е видно че басейнът не е част от издаденото строително разрешение.

 

АДВОКАТ М.: Така представената обяснителна записка в днешното съдебно заседание, сама по себе си не може да бъде коментирана като част от каквато и да е документация, тъй като няма необходимите реквизити.

Да се назначи експертизата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По искането за експертиза, не възразявам да се допусне.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседания писмени доказателства, чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите, поставени от жалбоподателя.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит по допуснатата експертиза в размер на 300 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответния платежен документ.

                         

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ще бъде ОПРЕДЕЛЕНО след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират други доказателства.

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

Съдът поради липса на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.12.2013 г.  от  10.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК. Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: