О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

№ 1172

 

гр.Бургас, 28.05.2018г.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито заседание на двадесет и осми май през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

 

    СЪДИЯ:  Л.А.

 

като разгледа адм.д.№ 687/2018г. на Административен съд – Бургас, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Община Бургас против решение за приключване на сигнал за нередност № РД-13-41/23.02.2018г. на Н.П. - ръководител на програмния оператор на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“ и началник на кабинета на Министерство на здравеопазването.

Ответният административен орган е направил възражение за местна подсъдност. Същият счита, че компетентен да се произнесе по жалбата е Административен съд София-град, в чиито район е седалището на ръководителя на програмния оператор на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“ и началник на кабинета на Министерство на здравеопазването – гр.София, п.к.1000, пл.“Света Неделя“ №5.

ЗУСЕСИВ, както чл.27, така и чл.73, регламентиращи обжалваемостта на актовете, препращат към уредбата на Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл.133, ал.1 от АПК делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чиито район се намира постоянния или настоящия адрес или седалището на жалбоподателя.

В ал.2 на същата разпоредба са уредени изключения от принципа, регламентиращ местната подсъдност, според които делата се разглеждат в административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения индивидуален административен акт, 1) когато актът има няколко адресата с постоянен или настоящ адрес в райони, различни от района на териториалната структура на администрацията на органа, издал акта или 2) когато администрацията на органа, издал оспорения акт, няма териториална структура.

Във възражението си ответникът се позовава именно на последната хипотеза, регламентирана в чл.133, ал.2, т.2 от АПК.

Административният орган, издал оспорения акт е ръководител на програмния оператор на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“ и началник на кабинета на Министерство на здравеопазването със седалище гр.София, няма териториална структура. По тази причина съдът счита, че възражението за местна подсъдност е основателно, за това компетентен да разгледа жалбата на Община Бургас против решение за приключване на сигнал за нередност № РД-13-41/23.02.2018г. на Н.П. - ръководител на програмния оператор на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“ и началник на кабинета на Министерство на здравеопазването е Административен съд София-град, където е седалището на органа, издал оспорения акт.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.135, ал.2 от АПК, съдът

                                  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 687/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд София-град.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

Съдия: