ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  единадесети май                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

 2. ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: И.Л. 

Сложи  за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 687 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:00   часа се явиха:

 

За протестиращата Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Червеняков.

 

За ответникът по оспорването Общински съвет Камено, редовно призован, няма представител.

За Окръжна прокуратура гр.Бургас  се явява прокурор Червеняков.

 

Становище по хода на делото:

 

ПРОРУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас против Наредба за предоставяне на канцесии по ЗОС на Община Камено приета от Общински съвет Камено, с решение от проведено на 29.04.2004 г. заседание на Общински съвет Камено- протокол №7 от 29.04.2004 година.

Съдът докладва, че по делото с писмо входящ № 3267/31.03.2017 година Общински съвет Камено е изпратил писмени доказателства, както следва: заверен препис на оспорваната наредба; протокол №7/29.04.2004 . на Общински съвет гр.Камено; докладна записка вх.№94-Д-020/20.04.2004 г.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Поддържам протеста. Нямам доказателствени искания. Предоставям на съда по представените доказателства. Запознат съм преписката. Да се приложат представените с преписката доказателства. Предоставям списък на разноските.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените доказателства, а именно: заверен препис на оспорваната наредба; протокол №7/29.04.2004г. на Общински съвет гр.Камено; докладна записка вх.№94-Д-020/20.04.2004 г.

 

Като взе предвид липса на доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Моля да постановите решение, с което да уважите протеста срещу текстовете на наредбата. Моля да прогласите нищожността на наредбата. Същата към настоящият момент не може да намери приложение. Моля за присъждане на разноските в размер на 20 лева, за което представям списък.

Съдът, обявява устните състезания за приключили.

 

Съдът уведоми страните, че ще обяви решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:02  часа.

 

 

              СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: