ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,29.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и девети октомври                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 687 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Л.С., редовно призован, не се явява.

Жалбоподателят Е.З. Ч., редовно призован, не се явява.

Жалбоподателят Д.М.Д.-Т., редовно призована, не се явява.

За всички жалбоподатели се явява представител по пълномощие адвокат М., надлежно упълномощена с представено пълномощно по делото (л. 47 ).

За ответника кмет на Община Созопол, редовно призован, не се явява представител.

Заинтересованата страна Т.И.К., редовно призована, се представлява от адвокат С., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно (л.55).

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

В залата се явява адвокат Й., процесуален представител на ответника.

 

АДВОКАТ М. – Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства, да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ Й. - Изразили сме становището си по делото. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ С. – Оспорвам жалбата като неоснователна. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

АДВОКАТ М. – Уважаема госпожо съдия, моля на основания, подробно изложени от мен в жалбата, да отмените като незаконосъобразна оспорената заповед №8-Z-198/18.02.2013г. на кмета на Община Созопол, в частта, в която е отказан достъп до информация по депозирано от мен заявление пред кмета на Община Созопол по т.3 и 4 от същото.

Моля да задължите кмета да предостави искания достъп и да осъдите насрещната страна да заплати направените разноски по делото.

АДВОКАТ Й. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна с оглед императивния характер на чл.37, ал.2, във вр. с ал.1, т.2 от Закона за достъп до обществена информация и по съображения и мотиви изрично изложени както в заповедта на кмета на Община Созопол, така и в кореспонденцията между Община Созопол от една страна и жалбоподателката от друга.

Моля да ни присъдите направените по делото разноски.

АДВОКАТ С. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите съдебен акт, с който да оставите в сила обжалваната заповед на кмета на Община Созопол като правилна и обоснована.

По делото се установява, че поисканата информация засяга интересите на доверителката ми и касае личен неин имот, поради което, с оглед разпоредбата на чл.37, ал.1, т.2 от Закона за достъп до обществена информация, правилно административния орган е поискал за предоставяне на същата информация изричното съгласие на доверителката ми, което не е налице, поради което и оспорването е неоснователно.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки в срок предоставен ми от съда.

Моля да ни бъдат присъдени съдебно-деловодни разноски с оглед представения по делото договор за правна защита.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на заинтересованата страна, в 7-дневен срок от днес, да представи писмено становището, с копия за другите страни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: