ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

         Номер 1019            Година 30.05.2011        Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, десети състав, на тридесети май две хиляди и единадесета година в закрито  заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 687 по описа за 2011 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е образувано по повод жалба на Н.Д.Ч. и М.Н.Ч. и двамата с постоянен адрес *** против одобрения със заповед № РД-09-4 от 07.01.2011г. на Областен управител на област Бургас план на новообразуваните имоти за м.”Пирамидата”, землището на с.Изворище, общ.Бургас. С молба вх.№ 4592/30.05.2011г. е заявено оттегляне на жалбата, по повод на която е образувано настоящото съдебно производство, тъй като след направена идентификация на имота, се установява, че не попада в границите на възложената за изработване на ПНИ част от м.”Пирамидата”.

Съгласно чл.155 ал.1 от АПК при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, а съгласно ал.3 на същия член оттеглянето на оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба.

Съдът след като констатира, че по делото е постъпила писмена молба за оттегляне на оспорването от жалбоподателите, намира, че са налице основанията по чл.159 т.8 от АПК, за оставяне без разглеждане на жалбата и прекратяване на производството по делото, като насроченото отрито съдебно заседание следва да бъде отменено.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ насроченото за 31.05.2011г. от 10,50ч. открито съдебно заседание.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Д.Ч. и М.Н.Ч. и двамата с постоянен адрес *** против одобрения със заповед № РД-09-4 от 07.01.2011г. на Областен управител на област Бургас план на новообразуваните имоти за м.”Пирамидата”, землището на с.Изворище, общ.Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 687/2011г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

                                                                       СЪДИЯ: