РЕШЕНИЕ № 865

 

12.05.2017г., град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесети април, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:       1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                           2.  ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  Й.Б.

прокурор: Галя Маринова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КАН дело    номер  686 по описа за 2017   година.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

         Образувано е по касационна жалба на Н.Е.Е., ЕГН **********,***, против решение № 167/30.01.2017г., постановено по административнонаказателно дело № 6985/2016г. по описа на Районен съд – Бургас. С решението е потвърдено наказателно постановление № 4304/09.11.2016 година на Началник отдел „Мониторинг“ Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“, Агенция „Пътна инфраструктура“ – гр. София, с което на лицето за нарушение на чл. 26, ал. 2, т. 1, б. А от Закона за пътищата (ЗП), във вр. чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС и на основание чл. 53, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 2 от ЗП и чл. 53 от ЗАНН е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лв.

В жалбата са изложени подробни съображения, че в решението на Районен съд – Бургас е липсват мотиви.

Ответникът – Агенция „Пътна инфраструктура“ - гр. София, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд –Бургас, като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІХ-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд – Бургас, с решение № 167/30.01.2017г., постановено по административно-наказателно дело № 6985/2016г., е потвърдил наказателно постановление № 4304/09.11.2016 година на Началник отдел „Мониторинг“ Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“, Агенция „Пътна инфраструктура“ – гр. София, с което на лицето, за нарушение на чл. 26, ал. 2, т. 1, б. А от Закона за пътищата, във вр. чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС и на основание чл. 53, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 2 от ЗП и чл. 53 от ЗАНН, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лв.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че  АУАН и  НП са съставени от компетентни лица, описаното в акта и наказателното постановление нарушение е действително осъществено и правилно е ангажирана отговорността на жалбоподателя. Констатирал e, че размерът на така наложеното наказание е в минимален размер и не са налице условията за приложение на чл. 28 от ЗАНН.

Така постановено решението е валидно, допустимо и правилно.

С процесното наказателно постановление Н.Е.Е. е санкционирано за това, че на 14.10.2016 г., в 07:51 часа на път Е-773, на 1000 м преди разклона с път ІІІ-6008 в посока гр. Силистра-гр. Бургас е управлявал и осъществявал движение на съчленено пътно превозно средство с пет оси. При проверката и направеното измерване е установено, че са надвишени нормите на Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС и лицето няма разрешително или квитанция за платени пътни такси. За така констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение № 5158/14.10.2016 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Първоинстанционният съд е установил фактическата обстановка, която се подкрепя от данните по делото, съвсем подробно е описана и се възприема изцяло и от настоящия съдебен състав. В касационната жалба се преповтарят доводите и оплакванията, посочени в жалбата до районния съд, като по всички тях съдът се солидаризира с изразеното от БРС и не намира за нужно да ги преповтаря.

Безспорно се установява, че ППС, управлявано от касатора, след измерване с надлежно техническо средство, съгласно изискванията на чл.35, ал.3 от Наредбата №11/2001г. за движение на тежки и/или извънгабаритни ППС, е констатирано надвишаване на нормите на Наредба № 11/2011г., в нарушение на разпоредбата на чл.26, ал.2, т.1, б.”а” от ЗП, съгласно която е забранено в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства.

Неоснователно е възражението на касатора, че извършеното административно нарушение представлява маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. В специалния закон – Закона за пътищата, не е предвиден като критерий за разграничаване на маловажен случай размерът на отклоненията от нормативно установените допустими габарити на превозното средство. Размерът на отклоненията не би могъл да бъде определен като смекчаващо обстоятелство по смисъла на чл.93, т.9 от НК, приложим по силата на препращащата разпоредба на чл.11 от ЗАНН, във вр. чл. 28 от ЗАНН. Следва да се отчете и обстоятелството, че движението по път от републиканската мрежа на извънгабаритно ППС може да се извършва само след разрешение, респективно заплащане на такса на администрацията, управляваща пътя. Следователно, с извършването на самото нарушение – движение по републикански път на извънгабаритно ППС без издадено разрешение от АПИ, са нанесени вреди на републиканския бюджет. С оглед изложеното правилен е изводът на районния съд, че не са налице предпоставките за квалифициране на случая като маловажен.

С оглед на изложеното настоящата инстанция намира касационната жалбата за неоснователна, като всички изложени по-горе съображения водят до извода, че атакуваното в настоящото производство решение на Бургаския районен съд е валидно, правилно и законосъобразно, съобразено с всички събрани и обсъдени по делото доказателства, поради което и следва да бъде оставено в сила.

         Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, АПК, във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА № 167/30.01.2017г., постановено по административно-наказателно дело № 6985/2016г. по описа на Районен съд – Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                   

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

  2.